Ga naar de homepage

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Controleer via www.omgevingsloket.nl of u een vergunning nodig heeft.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u vragen over de omgevingsvergunning? Twijfelt u of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of wilt u de stukken inzien die bij een omgevingsvergunning horen?  Stuur een e-mail met uw vraag naar de gemeente: openbareruimte@loonopzand.nl.  

Accordion item is ingeklapt

U kunt de regels over de omgevingsvergunning lezen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Accordion item is ingeklapt

Het aanvragen van een omgevingsvergunning brengt (meestal) kosten met zich mee. Deze staan in de legesverordening 2023.