Ga naar de homepage

Let op: Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. U krijgt bijvoorbeeld met deze nieuwe wet te maken als u iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis of in de tuin, of een bedrijf wilt starten. Maar ook als u een boom wilt kappen of een inrit wilt aanleggen. In het nieuwe Omgevingsloket kunt u checken of u daarvoor een vergunning nodig hebt. Lees op deze webpagina meer over de Omgevingswet en wat dat voor u kan betekenen.

Om te bouwen of verbouwen heeft u vaak een vergunning nodig. Controleer via de Vergunningcheck op het nieuwe Omgevingsloket (sinds 1 januari 2024) of u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heeft. Als u nieuwbouwplannen heeft, kan het ook zijn dat u zelf een kwaliteitsborger moet inschakelen. Dit is nieuw sinds de inwerkingtreding van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2024. Klik op de link voor meer informatie. Activiteiten voor verbouwingen vallen niet eerder dan 1 januari 2025 onder deze nieuwe wet.

Om te bouwen of verbouwen heeft u vaak een vergunning nodig. Controleer of u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heeft via de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.

Accordion item is ingeklapt

De Vergunningcheck is zeer uitgebreid en vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die vaak aanvragen doen. Zeker als u de Vergunningcheck voor het eerst gebruikt, kunt u zich wat overweldigd voelen. Dat kan ook het geval zijn als u een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning doet. Komt u op het omgevingsloket niet uit de Vergunningcheck of wilt u eerst overleg voordat u een formele vergunningaanvraag indient, dan adviseren wij u om een conceptverzoek in te dienen via het formulier Aanvraag conceptverzoek. De gemeente beoordeelt dit conceptverzoek en doet een uitspraak of zij wil en/of kan meewerken aan uw initiatief. Mocht u hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0416-289111 of e-mailadres: openbareruimte@loonopzand.nl.

Waarop toetst de gemeente?

Wij toetsen de haalbaarheid van uw plan. Denk daarbij aan vragen als “Past uw plan binnen de regels van het omgevingsplan?” of “Voldoet uw plan aan redelijke eisen van Welstand?” Ook laten wij u weten waar uw aanvraag aan moet voldoen en welke stukken u moet indienen bij deze aanvraag.

Eisen aan de indiening

Het is belangrijk dat u een conceptverzoek goed presenteert. Onderbouw uw plan met duidelijke (bouwkundige)tekeningen. Raadpleeg daarvoor een deskundig adviseur. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag conceptverzoek.

Stuur ook de volgende zaken mee:

  • Bestaande recente Kadastrale situatietekening (schaal 1:500).
  • Nieuwe situatietekening inclusief maatvoering van het bouwwerk t.o.v. perceelsgrenzen (schaal 1:500).
  • Bestaande en nieuwe tekeningen van de plattegronden en gevels incl. maatvoering (schaal 1:100).
  • Bestaande en nieuwe tekeningen van details die verband houden met het uiterlijk van het bouwwerk incl. maatvoering (schaal 1:10).

Soms vraagt een plan om een ruimtelijke onderbouwing. Let op: dat is specialistenwerk. Ook dan is het verstandig een deskundige in te schakelen.

Let op: na een positieve reactie op uw conceptverzoek moet u nog wel de formele aanvraag doen voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket.

Kosten behandeling conceptverzoek

Past uw conceptverzoek binnen de voorschriften van de omgevingsvergunning en regels en gebruiksmogelijkheden van het omgevingsplan? Dan betaalt u geen legeskosten voor uw conceptverzoek. U betaalt wel legeskosten voor een conceptverzoek waarbij een afwijking van het omgevingsplan nodig is. Hoe hoog die kosten zijn leest u in de tarieventabel (hoofdstuk 2) van de legesverordening 2024. Let op! U betaalt deze leges ook als de gemeente besluit dat uw plan geen kans van slagen. U ontvangt de factuur per e-mail.

Termijn

We proberen binnen 8 weken een eerste reactie te geven uw conceptverzoek.

Vul het formulier in

Uw conceptverzoek kunt u vooraf indienen door het formulier Aanvraag conceptverzoek in te vullen.

Accordion item is ingeklapt

Geeft de Vergunningcheck aan dat u een vergunning nodig heeft? U kunt deze direct online aanvragen via het Omgevingsloket.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u een omgevingsvergunning voor uw bouwactiviteit (voor ruimtelijk en/of technisch bouwen) heeft gekregen, meldt u altijd wanneer u start met de werkzaamheden en wanneer de bouw gereed is. In overleg met u bepaalt de toezichthouder van de gemeente of en wanneer de bouw het best gecontroleerd kan worden. Controles vinden als het nodig is in overleg met u of uw aannemer plaats. Denk daarbij aan bijvoorbeeld:

  • De start van de bouw/de uitgegraven bouwput.
  • De wapening van de fundering.
  • De wapening van de overige betonconstructies.
  • De riolering voordat enig onderdeel niet meer zichtbaar is.
  • De gereedmelding van de bouwwerkzaamheden.

Melden

Meld de start en het einde van de bouwwerkzaamheden via het Omgevingsloket.

Let op! Heeft u een nieuwbouwplan dat valt onder gevolgklasse 1 (klik voor meer informatie)? Dan moet u minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden een Bouwmelding hebben ingediend via het Omgevingsloket. Hiervoor moet u sinds 1 januari 2024 vooraf een kwaliteitsborger hebben ingeschakeld. Lees meer op de pagina Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Accordion item is ingeklapt

Plaatst u tijdens de werkzaamheden voorwerpen op de openbare weg zoals bouwmaterialen, een steiger, laadbak of hijskraan? Vraag hiervoor online een vergunning aan via het formulier gebruik openbare ruimte.

Accordion item is ingeklapt

Bij de beoordeling van uw vergunningaanvraag kijken we of u op een bepaalde plek mag bouwen (beoordeling ruimtelijk bouwen) en of uw bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften (beoordeling technisch bouwen).

Accordion item is ingeklapt

Voor ruimtelijk bouwen is vaak een vergunning nodig. De gemeente toetst uw bouwplan aan het Omgevingsplan. In het Omgevingsplan staan bijvoorbeeld regels over de locatie, grootte, functie of het uiterlijk van het bouwwerk.

U krijgt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Het college van burgemeester en wethouders beslist op uw aanvraag. Er zijn legeskosten verbonden aan het indienen van een aanvraag. Er zijn mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen. Deze staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Omgevingsplan. Ook als uw bouwplan vergunningvrij is, moet u wel voldoen aan de algemene regels in het Omgevingsplan. Per 1 januari 2024 kunt u via het Omgevingsloket controleren of u een vergunning nodig hebt of vergunningvrij mag bouwen.

Accordion item is ingeklapt

Voor technisch bouwen moet u een vergunning hebben of een melding indienen. Kleine bouwwerken zijn vaak vergunningvrij. Met de inwerkingtreding van de Wkb op 1 januari 2024 zijn de regels voor technisch bouwen veranderd. Het doel van de nieuwe wet is om de bouwkwaliteit te verhogen door meer toezicht en controle. De Wkb onderscheidt vier gevolgklassen voor bouwwerken, die iets zeggen over hoe risicovol een bouwwerk is. De gevolgklasse waar uw bouwwerk in valt, bepaalt welke regels gelden. Lees op de pagina Wet kwaliteitsborging voor bouwen wat dat voor u kan betekenen.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u een vergunning en wilt u tijdens de bouw uw bouwplannen bijstellen? Neem dan direct contact op met de gemeente. Het is niet toegestaan om iets te bouwen wat afwijkt van de vergunning. Als u contact opneemt, kijken we wat in uw situatie de beste oplossing is.

Accordion item is ingeklapt

De regels over de omgevingsvergunning kunt u vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Accordion item is ingeklapt

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost geld. Deze kosten zijn te vinden in de tarieventabel (hoofdstuk 2) van de legesverordening 2024.