Ga naar de homepage

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Alle geldende bestemmingsplannen worden dan automatisch onderdeel van één omgevingsplan voor de gemeente Loon op Zand. In dit omgevingsplan staat voor iedere plek in de gemeente wat er mogelijk is en welke regels er gelden, bijvoorbeeld over bouwen, gebruik van de leefruimte of milieu.

Accordion item is ingeklapt

Tijdelijk omgevingsplan per 1 januari 2024
Sinds 1 januari heeft de gemeente eerst een omgevingsplan van rechtswege, ofwel een tijdelijk omgevingsplan. In dit plan staan gebruiks- en bouwmogelijkheden en regels uit de bestemmingsplannen die vóór 1 januari 2024 zijn vastgesteld. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt een aantal regels op rijksniveau. Deze regels verhuizen ook naar het tijdelijke omgevingsplan van de gemeente. De regels en gebruiksmogelijkheden uit het omgevingsplan zijn vanaf 1 januari 2024 te bekijken via het online Omgevingsloket. U kunt daar na 1 januari zoeken op een kaart en per locatie zien wat er kan en mag.

Definitief omgevingsplan vóór 2032
De komende jaren werkt de gemeente stap voor stap aan een definitief omgevingsplan. Dit definitieve plan moet vóór 2032 klaar zijn. Zo gaan de komende jaren een aantal verordeningen op in het omgevingsplan, waaronder een groot deel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook kijken we kritisch naar bestaande regels, die we mogelijk aangepast opnemen in het nieuwe omgevingsplan. Dit doen we per gebied en per thema. Bij het vaststellen van nieuwe regels in het omgevingsplan houdt de gemeente rekening met alle betrokken belangen.

Accordion item is ingeklapt

Het omgevingsplan biedt meer ruimte dan nu om lokale afwegingen te maken, bijvoorbeeld over welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan op het gebied van wonen, recreatie of bedrijvigheid. In het omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt. Zo kunnen er bijvoorbeeld ontwikkelingsgebieden worden aangewezen, waarvoor alleen een algemenere beschrijving met randvoorwaarden wordt vastgesteld. Dit biedt ook meer ruimte voor initiatieven en plannen van anderen.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente is verplicht om de omgeving te betrekken bij een wijziging van het omgevingsplan. De gemeente moet aankondigen dat ze het omgevingsplan gaat wijzigen en gaat met de omgeving daarover in gesprek. Het omgevingsplan wordt ook ter inzage gelegd. Iedereen kan daarop reageren met een zienswijze. De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast. Als u het niet eens bent met het gewijzigde omgevingsplan, dan kunt u in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Accordion item is ingeklapt

Past uw initiatief niet binnen het omgevingsplan? Dan kan er op twee manieren worden meegewerkt, namelijk via een vergunningsprocedure voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of via een wijziging van het omgevingsplan.

Vergunning voor een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) 
Via het Omgevingsloket kunt u een omgevingsvergunning aanvragen voor een BOPA. Deze omgevingsvergunning kan worden verleend voor concrete en afgebakende activiteiten. Het initiatief wordt dan getoetst aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Meer over het aanvragen van een omgevingsvergunning en onze tip om hiervoor eerst een conceptverzoek in te dienen lees u via de webpagina Omgevingsvergunning.

Wijzigen Omgevingsplan  
Voor een nieuwe ontwikkeling kan ook een deel van het omgevingsplan gewijzigd. Deze wijziging biedt vervolgens het toetsingskader voor de ontwikkeling. De procedure voor aanpassing van het omgevingsplan kent verschillende procedurestappen (via deze link leest u meer hierover).