Ga naar de homepage

OMGEVINGSPLAN EN AFWEGINGSRUIMTE (VERSIE 2023)

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.
Het omgevingsplan en afwegingsruimte.

Alle regels over onze leefomgeving komen samen in één wet: de Omgevingswet.
De wet is gericht op duidelijkere regels, ruimte geven aan nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk maken.
In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen.
Deze keuzes werkt zij uit in haar omgevingsplan. De gemeente kan per gebied aangeven welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In haar omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt. Ze kan voor een te ontwikkelen gebied kiezen voor een algemene beschrijving met randvoorwaarden. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven. Initiatiefnemers kunnen binnen die mogelijkheden een plan indienen.
Dat noemen we uitnodigingsplanologie. Ook waar het gaat om regels stellen heeft de gemeente
meer ruimte voor het maken van eigen afwegingen.

De gemeente kijkt welke normen zij wil toepassen voor bijvoorbeeld geluid, geur of trillingen. Hiervoor gelden vaak standaardnormen, maar de gemeente kan daar van afwijken als een situatie of gebied daarom vraagt. Dit wordt afwegingsruimte genoemd. Stel, de gemeente wil bedrijven stimuleren om
zich te vestigen op een bedrijventerrein. Dan kan zij daar bijvoorbeeld meer geluid en trillingen
toestaan dan de standaardnorm. Wil de gemeente de natuur rond een woongebied bevorderen,
dan stelt ze juist strengere normen. Kortom, in het omgevingsplan maakt de gemeente aan inwoners en ondernemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied.

Meer weten over de Omgevingswet en het omgevingsplan?
Kijk op de site van uw gemeente!

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, VNG en Interprovinciaal Overleg.