Ga naar de homepage

Bent u een stichting of vereniging? En wilt u een activiteit organiseren op het gebied van maatschappelijk welzijn, cultuur en jeugd- en jongeren? Dan vraagt u bij de gemeente een welzijnssubsidie aan. Om hiervoor in aanmerking te komen moet uw aanvraag voldoen aan een aantal voorwaarden.

Accordion item is ingeklapt

Bij een welzijnssubsidie maken we onderscheid tussen een jaarsubsidie, een incidentele subsidie of een garantiesubsidie.

Jaarsubsidie

U komt in aanmerking voor een jaarsubsidie als u activiteiten en/of diensten organiseert met een structureel karakter. Een aanvraag om jaarsubsidie dient u altijd in voor 1 mei voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

Incidentele subsidie

Dit is een subsidie voor een activiteit of project met een eenmalig en/of experimenteel karakter. Een aanvraag om incidentele subsidie dient u uiterlijk twaalf weken voordat de activiteit plaatsvindt in te dienen.

Garantiesubsidie

Dit is een bijzondere vorm van subsidie omdat de activiteit eigenlijk geen subsidie nodig heeft. Toch staat het college garant tot een vooraf te bepalen bedrag. Dat is alleen het geval mocht deze activiteit door onvoorziene omstandigheden met tegenvallende resultaten te maken krijgen. U moet een garantiesubsidie uiterlijk twaalf weken voordat de activiteit plaatsvindt bij ons aanvragen. 

Accordion item is ingeklapt

Wat voor soort welzijnssubsidie u ook aanvraagt, u maakt altijd gebruik van het aanvraagformulier welzijnssubsidie. 

Hierin staat aangegeven wat voor documenten er naast het aanvraagformulier we nog meer nodig hebben. Ook staat hierop vermeld hoe u de aanvraag moet indienen. Is uw aanvraag niet volledig, dan krijgt u hierover bericht.

Accordion item is ingeklapt

Uw aanvraag toetsen we aan het subsidiebeleid welzijn. In dit beleid staan een aantal uitgangspunten waarmee we beoordelen of uw aanvraag kans maakt op subsidie. Deze uitgangspunten zijn:

  1. Eigen kracht staat voorop (vangnet).
  2. Subsidie moet (in principe) tijdelijk zijn.
  3. Activiteit mag niet afhankelijk zijn van alleen subsidie.
  4. Geen subsidie voor recreatieve activiteiten c.q. vrijetijdsbesteding voor volwassenen.
  5. Het ambitieniveau is aan een vereniging of stichting zelf.
  6. Subsidie wordt indien van toepassing gekoppeld aan minimabeleid.
  7. Vermogen en reserves van stichting of vereniging wordt meegewogen in toekenning subsidie.
  8. Geen recht op subsidie als het gekoppeld is aan commercieel belang, politiek- of religieuze doelstelling of niet in de gemeente Loon op Zand plaatsvindt.

Een uitgebreide beschrijving van deze uitgangspunten vindt u in het document Samenvatting Subsidiebeleid welzijn en Subsidiebeleid welzijn. Daarna beslist het college of aan u (gedeeltelijk) subsidie wordt verleend of juist niet. Hierover informeren wij u altijd met een verleningsbeschikking waarin het besluit wordt gemotiveerd. 

Naast het subsidiebeleid geldt ook de Algemene subsidieverordening. Elke vereniging of stichting die subsidie aanvraagt en/of ontvangt heeft hiermee te maken. In deze verordening staan de spelregels waar u als aanvrager zich aan moet houden. Op de pagina Subsidieverordening vindt u hierover meer informatie.

Aanvragen extra subsidie

Het kan gebeuren dat uw vereniging of stichting op een bepaald moment een extra steuntje nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat er (dreigende) geldproblemen zijn. Of u komt door gewijzigd beleid niet meer in aanmerking voor een welzijnssubsidie. In dit soort situaties kan uw vereniging of stichting een beroep doen op het knelpuntenbudget welzijnssubsidies. Hiervoor gelden strenge voorwaarden.  U leest hierover meer in de Samenvatting Subsidiebeleid welzijn, punt 3: flexibeler subsidiebeleid welzijn.

Wilt u een beroep doen op het knelpuntenbudget welzijnssubsidies? Neem dan als eerste stap contact met ons op. Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u subsidie ontvangen? Dan is het mogelijk dat u deze achteraf moet verantwoorden. Dit noemen we het vaststellen van subsidie. Dit vermelden we altijd in de verleningsbeschikking. Of u wel of geen verantwoording moet indienen hangt af van het verleende subsidiebedrag.

  • Is aan u subsidie verleend en het bedrag is lager dan € 5.000,00? Dan is de kans groot dat u deze niet hoeft te verantwoorden. Uw subsidie is dan direct vastgesteld tenzij in de verleningsbeschikking andere voorwaarden gelden.
  • Is aan u een subsidie van € 5.000,00 of meer verleend? Dan moet u deze in principe altijd achteraf verantwoorden door middel van jaarstukken. De gemeente controleert dan of u de subsidie juist en volgens afspraak heeft besteed. Daarna stelt het college uw subsidie vast. Wij informeren u hierover door middel van een vaststellingsbeschikking waarin het besluit wordt gemotiveerd.

Accordion item is ingeklapt

Via het aanvraagformulier vaststelling subsidie vraagt u een verantwoording van een subsidie aan. 

Op het aanvraagformulier staat aangegeven wat voor documenten we nog meer nodig hebben. Ook staat op het formulier vermeld hoe u de aanvraag moet indienen.