Ga naar de homepage

Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd.

Aanvraagformulier

Voor het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van dit aanvraagformulier. Dit formulier dient uiterlijk 1 mei na afloop van het betreffende subsidiejaar, of uiterlijk twaalf weken nadat de laatste gesubsidieerde activiteit heeft plaatsgevonden, in het bezit te zijn van het college van burgemeester en wethouders.*

Algemene gegevens organisatie

Bijvoegen:

U kunt bestanden toevoegen van het formaat pdf, doc ,docx en xlsx, van maximaal 2 MB per stuk.

* Toelichting aanvraag tot subsidievaststelling
Na het indienen van uw aanvraag, ontvangt u bericht over de verdere afhandeling van uw verzoek tot subsidievaststelling. Wij wijzen u erop dat het college bevoegd is om andere documenten, dan genoemd in dit aanvraagformulier op te vragen. Dit doet het college alleen als dat voor de beoordeling van uw aanvraag noodzakelijk wordt geacht.

Is een aanvraag tot vaststelling niet tijdig ingediend? Of voldoet deze niet aan de vereisten zoals die zijn gesteld in dit formulier, de Algemene wet bestuursrecht en/of de Algemene subsidieverordening gemeente Loon op Zand 2019? Dan kan het college eenmalig een nieuwe termijn stellen.

Is na afloop van die nieuwe termijn de aanvraag tot vaststelling wederom niet of niet volledig overlegd, dan stelt het college de subsidie ambtshalve vast. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de definitieve subsidievaststelling. In bijzondere gevallen kunt u bij het college een gemotiveerd verzoek tot uitstel van de aanvraag tot subsidievaststelling indienen.