Ga naar de homepage

Direct hulp bij een crisis of verward gedrag? Bel 0800-8013.

Bij een crisis gaat het om situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag, maar die niet levensbedreigend zijn. Denk aan huiselijk geweld, verwaarlozing, ernstige conflicten of verward gedrag waarbij mensen een gevaar zijn voor zichzelf of de omgeving. Is er sprake van een levensbedreigende situatie, bel dan 112.

Accordion item is ingeklapt

Crisis Interventie Team (CIT) biedt 24 uur per dag hulp bij crisissituaties en bij verward gedrag. Het CIT is bereikbaar via 0800 - 8013. Het CIT bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze alle kennis in huis voor een goede beoordeling van de situatie. Het doel is om zo snel mogelijk de juiste opvang, zorg en ondersteuning te bieden, zodat er weer rust en veiligheid is.

Accordion item is ingeklapt

Als de veiligheid van kinderen of volwassenen gevaar loopt, dan gaat een medewerker van het CIT zo snel mogelijk naar de locatie. Daar wordt gekeken of een oplossing mogelijk is met hulp uit het eigen netwerk. Dan kunnen betrokkenen in hun vertrouwde omgeving blijven. Kan dat niet, dan schakelt het CIT hulp in van een zorgorganisatie. Het CIT zorgt voor een goede overdracht naar reguliere hulp en blijft maximaal 10 werkdagen betrokken. Blijkt tijdens het telefoongesprek dat er geen sprake is van acuut gevaar, dan geeft het CIT advies over de beste vervolgactie of wordt direct de nodige hulp geboden om de situatie op te lossen. Dit geldt ook voor meldingen over personen met verward gedrag, waarbij geen sprake is van een crisissituatie. 

Accordion item is ingeklapt

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u bij het CIT een melding maken in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Ook met vragen over iemand met verward gedrag kunt u het CIT bellen. Of bespreek uw zorgen met de huisarts, een medewerker van ons zorgloket, of ons wijkteam.

Accordion item is ingeklapt

Het kan zijn dat iemand door een psychische aandoening een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Soms is het dan nodig dat zij verplicht hulp krijgen. De Wvggz regelt dit. De Wvggz is ingegaan op 1 januari 2020 en vervangt de Wet Bopz.

Accordion item is ingeklapt

Er wordt gekeken welke hulp nodig is. Verplichte behandeling kan alleen als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en als een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Blijkt uit onderzoek dat verplichte behandeling nodig is, dan vraagt de officier van justitie een zorgmachtiging aan. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet.

Accordion item is ingeklapt

Een psychiater bekijkt altijd eerst samen met de betrokkene en zijn familie of vrijwillige zorg mogelijk is. Als verplichte zorg nodig is, maakt de zorgverlener samen met de patiënt een zorgplan. Hierin staat wat de patiënt nodig heeft om mee te kunnen doen in de maatschappij. Bijvoorbeeld begeleiding bij het wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Patiënten en hun familie hebben zo inspraak in de behandeling, en ook in de zorg en ondersteuning daarna. De verplichte behandeling kan ook thuis of poliklinisch plaatsvinden. Een verplichte opname in een instelling is niet altijd nodig.

Accordion item is ingeklapt

Bel 112 bij acuut gevaar. Dan kan direct verplichte zorg ingezet worden. De burgemeester legt een crisismaatregel op, op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester zal de patiënt zo mogelijk laten horen. De betrokkene kan dan laten weten wat hij zelf denkt over verplichte zorg. Een medewerker van CIT voert het horen uit namens de burgemeester. Het horen van de betrokkene blijft achterwege als betrokkene niet gehoord wil worden, of wanneer die niet aanspreekbaar is.

Accordion item is ingeklapt

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan krijgt u informatie over het onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, kunt u eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Bent u geen naast familielid, dan kunnen wij u niet informeren over de uitkomst. Dat heeft te maken met privacy wetgeving.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie over de zorg voor personen met verward gedrag, het beleid van de gemeente of de WVGGZ kunt u contact opnemen met onze adviseur openbare orde en veiligheid via 0416 - 289 111.