Ga naar de homepage

Loon op Zand werkt per 01-01-2024 volgens de Diftar-methode op restafval. Diftar is een afkorting voor gedifferentieerde tarieven. Dat betekent dat u betaalt voor elke keer dat uw restafvalcontainer wordt geleegd. Als u gebruikmaakt van ondergrondse verzamelcontainers voor restafval, betaalt u per inworp van een restafvalzak. Dit heet Diftar op frequentie. De containers en zakken worden niet gewogen, u betaalt dus niet voor het gewicht.

Accordion item is ingeklapt

Wij gaan per 1-1-2024 Diftar invoeren op het restafval. Het invoeren van Diftar is een besluit van de gemeenteraad en staat opgenomen in het Grondstoffenbeleidsplan 2022-2027.

 

Accordion item is ingeklapt

Restafval kunnen we niet hergebruiken of recyclen. Het wordt verbrand. De verbranding zorgt voor CO2-uitstoot. Dat is slecht voor het klimaat. Daarom maakt het Rijk het verbranden van restafval steeds duurder. Deze kosten belast het Rijk door aan de gemeenten en dus aan haar inwoners. De oplopende verbrandingskosten houden we zo laag mogelijk door zo weinig mogelijk restafval aan te bieden. Het Diftarsysteem heeft landelijk bewezen dat dit het restafvalaanbod verminderd en het scheiden van afval door inwoners stimuleert.

Diftar is bovendien eerlijker. Inwoners die hun afval goed scheiden, bieden minder vaak restafval aan. Zij betalen straks dan ook een lagere afvalstoffenheffing dan inwoners die vaker restafval aanbieden.

Accordion item is ingeklapt

U gaat een bedrag betalen per lediging van de container voor het restafval. Maakt u gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer voor restafval? U betaalt dan een bedrag per inworp van een afvalzak in de container (op basis van een standaard 60 liter Komo-zak). U gaat dus niet betalen voor het aantal kilo’s dat in de zak zit.

De hoogte van uw afvalstoffenheffing hangt ieder jaar af van het aantal keren dat u restafval heeft aangeboden. De kosten van de afvalstoffenheffing vindt u op de pagina Leges en tarieven, onder het kopje Afval.

Accordion item is ingeklapt

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzorgt alle heffingen voor de gemeente. In 2024 wordt door de Belastingsamenwerking West-Brabant het vastrecht in rekening gebracht. U krijgt begin 2025 een factuur met de gemaakte kosten voor het aantal aanbiedingen restafval in 2024. Hierop staat ook het vastrecht van 2025. In de tabel leest u wat wanneer in rekening wordt gebracht.

AfvalstoffenheffingIn rekening gebrachtBestaat uit
20241e kwartaal 2024Vaste deel voor 2024
20251e kwartaal 2025Vaste deel voor 2025 Variabele deel van 2024
20261e kwartaal 2026Vaste deel voor 2026 Variabele deel van 2025

Accordion item is ingeklapt

Tot en met 2023 betaalde u jaarlijks een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Met de inkomsten uit deze heffing betaalt de gemeente de kosten voor het inzamelen van al het huishoudelijke afval, en het verwerken ervan. Ook de kosten die de gemeente maakt voor de milieustraat worden hiervan betaald.

De afvalstoffenheffing bestaat vanaf 2024 uit een vast en een variabel tariefdeel. Als huishouden heeft u geen invloed op het vaste tariefdeel. Vanuit het vaste tariefdeel worden bijna alle afvalkosten betaald, behalve de kosten voor restafval. De kosten voor het restafval worden vanaf 2024 betaald uit een variabel tariefdeel.

De hoogte van het variabele deel van de afvalstoffenheffing gaat per huishouden verschillen. Per 1-1-2024 gaat u namelijk betalen voor iedere keer dat u restafval aanbiedt. De hoogte van het variabele deel is dus afhankelijk van hoe vaak u de restafvalcontainer aan straat zet en/of u een restafvalzak in een ondergrondse container werpt. Deze kosten komen dus bovenop het vaste tarief. U betaalt niet voor het aantal kilo/s restafval dat u aanbiedt.

Accordion item is ingeklapt

Nee, er verandert niets aan de inzamelwijze van het restafval. De afvalcontainers aan huis worden eens per vier weken geleegd. Net als nu.

Accordion item is ingeklapt

U betaalt per keer dat wij uw restafvalcontainer legen. Zet u uw container aan straat? Dan maakt het voor uw kosten dus niet uit als iemand daar iets bij stopt voordat de container is geleegd. Natuurlijk is het niet netjes en niet de bedoeling dat anderen afvalzakken in uw container gooien. Gebeurt dit toch? Spreek diegene hier dan op aan. U kunt dit ook melden bij ons klantcontactcentrum via  0416-289111. Bij andere gemeenten die met Diftar werken, blijkt dat het weinig voorkomt dat mensen afval in andermans container stoppen.

Tip!

Bied de container alleen vol aan. Zo bespaart u op het aantal ledigingen. Is de container geleegd? Zet de container snel weer terug op uw eigen terrein.

Accordion item is ingeklapt

Een slot op uw restafvalcontainer is niet nodig als u de afvalcontainer op uw eigen terrein kwijt kunt. Zet uw container na het legen zo snel mogelijk weer terug op eigen terrein. Wilt u toch een slot op uw container? Hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten vindt u op de pagina Leges en tarieven, onder het kopje Afval. Neem voor meer informatie contact op met het klantcontactcentrum via 0416-289111 of mail naar info@loonopzand.nl

Accordion item is ingeklapt

Nee. Diftar geldt alleen voor het aanbieden van restafval en dus niet voor het laten legen van de containers voor Groente, Fruit- en Tuinafval (GFT), papier en karton en het ophalen van Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD). Voor deze afvalstromen betaalt u geen kosten per keer dat u deze aanbiedt.

Accordion item is ingeklapt

Jazeker, afval scheiden loont! Het is beter voor uw portemonnee en het milieu. Als u uw afval scheidt, biedt u minder afval aan. Dan betaalt u straks een lagere afvalstoffenheffing dan iemand die vaker restafval aanbiedt.

Een betere scheiding van afval zorgt er voor dat meer gerecycled en hergebruikt kan worden. Er hoeft dan minder afval als restafval te worden verbrand.

Accordion item is ingeklapt

Er zijn huishoudens die door een medische reden meer restafval aanbieden. Huishoudens met een medische indicatie krijgen vanaf de invoering van Diftar een financiële vergoeding. In totaal krijgt u 7 ledigingen van de restafvalcontainer per jaar of 28 openingen van een ondergrondse container vergoed.

Daarnaast bieden wij deze huishoudens aan om gratis een tweede container aan te vragen voor restafval en/of oud papier. Heeft u als huishouden veel medisch afval en wilt u gebruikmaken van deze compensatiemogelijkheid? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via het telefoonnummer 0416-289111.

Accordion item is ingeklapt

Bij een huishouden staan standaard drie afvalcontainers: één voor restafval, één voor GFT-afval en één voor oud papier en karton. U kunt een tweede container voor éen van deze afvalstromen aanvragen. Hiervoor rekenen wij jaarlijks extra kosten. Meer dan twee containers voor restafval is niet mogelijk.

Heeft u een extra container nodig? De kosten voor een extra afvalcontainer vindt u op de pagina Leges en tarieven, onder het kopje Afval. Bekijk eerst de tarieven en vraag online uw extra container aan via www.loonopzand.nl/afval/afvalcontainers.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft de wettelijke taak te zorgen voor de afvalinzameling en maakt hier beleid over. Ook moet de gemeente zorgen voor het verminderen van de hoeveelheid (rest)afval in de gemeente. Daarom hebben wij besloten Diftar in te voeren. Voor een goede uitvoering van deze taken, het behandelen van de meldingen en het juist opleggen van de afstoffenheffing, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We volgen daarbij de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De volgende persoonsgegevens kunnen voor bovenstaande doeleinden worden verzameld:

  • Adresgegevens en WOZ-nummer (zonder persoonsnamen).
  • Nummer afvalpas of nummer minicontainer met uniek identificatienummer.
  • Aantal ledigingen of stortingen (via chip in minicontainers of via afvalpas).
  • Aantal kilo per lediging.
  • Camerabeelden
  • Telefoonnummers
  • E-mailadressen
  • Rekeningnummers
  • Inhoud verzoeken, klachten of meldingen

Uw gegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard en zijn alleen toegankelijk voor diegenen die uw gegevens nodig hebben om afval-gerelateerde taken uit te voeren. In het kader van de afvalinzameling maakt de gemeente ook gebruik van derde partijen. De gemeente heeft met al deze derde partijen afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Meer informatie over uw privacy leest u op de pagina Omgang persoonsgegevens.

Accordion item is ingeklapt

In de eerste periode na de invoering van Diftar kan het aantal afvaldumpingen wat toenemen. Ziet u een dumping? Dan vragen we u dit te melden via Fixi. De ervaring van gemeenten met Diftar is dat na een gewenningstermijn het aantal dumpingen minder wordt en terug gaat naar het niveau van vòòr de invoering van Diftar. Zwerfafval neemt door Diftar niet toe. Het aantal klachten over dumpingen en zwerfafval neemt in de overgangsperiode vaak wel toe, omdat inwoners hier ook meer op gaan letten.

Accordion item is ingeklapt

Fijn dat u helpt het zwerfafval op te ruimen! U kunt het bij ons klantcontactcentrum via het telefoonnummer 0416-289111 melden als u een volle zak zwerfafval heeft. Wij komen het dan gratis bij u ophalen.