Ga naar de homepage

Loon op Zand werkt per 01-01-2024 volgens de Diftar methode. Diftar is een afkorting voor gedifferentieerde tarieven. Dat betekent dat u betaalt voor elke keer dat uw restafvalcontainer wordt geleegd. Als u gebruikmaakt van ondergrondse verzamelcontainers voor restafval, betaalt u per inworp van een restafvalzak. Dit heet Diftar op frequentie. De containers en zakken worden niet gewogen, u betaalt dus niet voor het gewicht.

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Loon op Zand gaat per 1-1-2024 Diftar invoeren op het restafval. Het invoeren van Diftar is een besluit van de gemeenteraad en staat opgenomen in het Grondstoffenbeleidsplan 2022-2027.

 

Accordion item is ingeklapt

Met restafval kunnen we niks. We kunnen het niet hergebruiken of recyclen. Het wordt verbrand. De verbranding zorgt voor CO2-uitstoot. Dat is slecht voor het klimaat. Daarom maakt het Rijk het verbranden van restafval steeds duurder. Deze kosten belast het Rijk door aan de gemeenten en dus aan haar inwoners. De oplopende verbrandingskosten kunnen we zo laag mogelijk houden door zo weinig mogelijk restafval aan te bieden. Het Diftarsysteem heeft landelijk bewezen dat dit het restafvalaanbod verder terugdringt en het scheiden van afval door inwoners stimuleert.

Diftar is bovendien eerlijker. Inwoners die hun afval goed scheiden bieden minder vaak restafval aan. Zij betalen straks dan ook een lagere afvalstoffenheffing dan inwoners die vaker restafval aanbieden.

Accordion item is ingeklapt

Nee. Diftar geldt alleen voor het aanbieden van restafval en dus niet voor het laten legen van de containers voor Groente, Fruit- en Tuinafval (GFT), papier en karton en het ophalen van Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD). Voor deze afvalstromen betaalt u geen kosten per keer dat u deze aanbiedt.

Accordion item is ingeklapt

Op dit moment betaalt u jaarlijks een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Met de inkomsten uit deze heffing betaalt de gemeente de kosten voor het inzamelen van al het huishoudelijke afval, en het verwerken ervan. Ook de kosten die de gemeente maakt voor de milieustraat worden hiervan betaald.

De afvalstoffenheffing bestaat straks uit een vast tariefdeel en een variabel tariefdeel.
Het vaste tariefdeel staat vast, hierop heeft u als huishouden geen invloed.
Vanuit het vaste tariefdeel worden alle afvalkosten betaald, behalve de kosten voor restafval. Straks worden de kosten voor het restafval betaald uit een variabel tariefdeel.

De hoogte van het variabele deel van de afvalstoffenheffing gaat per huishouden verschillen. Per 1-1-2024 gaat u namelijk betalen voor iedere keer dat u restafval aanbiedt. De hoogte van het variabele deel is dus afhankelijk van hoe vaak u de restafvalcontainer aan straat zet, of u een restafvalzak in een ondergrondse container werpt. Deze kosten komen dus bovenop het vaste tarief.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente is verplicht voor huishoudens de afvalinzameling te verzorgen. Om dit te kunnen betalen, betaalt ieder huishouden elk jaar een afvalstoffenheffing. Per 1-1-2024 gaat Diftar in op restafval. U betaalt vanaf dat moment een vast bedrag per jaar en daarnaast een bedrag per keer dat u restafval aanbiedt. U gaat niet betalen voor het aantal kilo’s restafval die u aanbiedt. In december 2023 volgt hierover meer informatie, wanneer de tarieven bekend worden gemaakt voor 2024.

Accordion item is ingeklapt

Jazeker, afval scheiden loont! Het is beter voor uw portemonnee en het milieu. Iemand die het afval goed scheidt en daarom minder vaak restafval aanbiedt, betaalt straks een lagere afvalstoffenheffing dan iemand die vaker restafval aanbiedt.

Een betere scheiding van afval zorgt er bovendien voor dat meer gerecycled en hergebruikt kan worden. Er hoeft dan minder afval als restafval te worden verbrand.

Accordion item is ingeklapt

U gaat een bedrag betalen per lediging van de container voor het restafval. Maakt u gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer voor restafval? U betaalt dan een bedrag per inworp van een afvalzak in de container (op basis van een standaard 60 liter Komo-zak). U gaat dus niet betalen voor het aantal kilo’s dat erin zit.

De tarieven worden in december 2023 bekendgemaakt.

Accordion item is ingeklapt

U betaalt per lediging van uw restafvalcontainer. Zet u de container aan straat om te laten legen, dan maakt het voor uw kosten dus niet uit als iemand daar intussen iets bij stopt voordat de container is geleegd. Natuurlijk is het niet netjes en niet de bedoeling dat anderen afvalzakken in uw container gooien. Gebeurt dit toch? Spreek diegene hier dan op aan. U kunt dit ook melden bij ons klantcontactcentrum via  0416-289111. Bij andere gemeenten die met Diftar werken, blijkt dat het weinig voorkomt dat mensen structureel afval in andermans container stoppen.

Tip!

Bied de container alleen vol aan. Zo bespaar je op het aantal ledigingen. Is de container geleegd? Zet de container snel weer terug op uw eigen terrein.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente verstrekt geen sloten voor afvalcontainers als u de mogelijkheid hebt om deze op uw eigen terrein te zetten.

Accordion item is ingeklapt

Nee, er verandert niets aan de inzamelwijze van het restafval. De afvalcontainers aan huis worden eens per vier weken geleegd, net als nu.

Accordion item is ingeklapt

In de periode september-oktober van 2023 krijgen inwoners die gebruikmaken van een eigen restafvalcontainer een nieuwe afvalcontainer. Standaard wordt bij ieder adres één 240 liter-container geplaatst. Tenzij u hebt aangegeven liever een kleinere 140 liter-container te ontvangen. Hebt u dit niet aangegeven en ontvangt u in het laatste kwartaal van 2023 toch liever een kleinere 140 liter-container voor uw restafval? Neem dan alsnog telefonisch contact met ons op.

Vanaf 1 januari 2024 kunt u het volume van uw restafvalcontainer te allen tijde veranderen. Wel worden er vanaf dat moment weer omwisselkosten voor gerekend.

Accordion item is ingeklapt

In de eerste periode na invoering van Diftar kan het aantal afvaldumpingen wat toenemen. Ziet u een dumping dan verzoeken we u hier melding van te maken via Fixi. De ervaring van gemeenten met Diftar is dat na een gewenningstermijn het aantal dumpingen afneemt naar het niveau van voor de invoering van Diftar. Zwerfafval neemt door Diftar niet toe. Het aantal klachtmeldingen over dumpingen en zwerfafval neemt in de overgangsperiode vaak wel toe, omdat inwoners hier ook meer op gaan letten.

Accordion item is ingeklapt

Fijn dat u helpt het zwerfafval op te ruimen! U kunt het bij ons klantcontactcentrum via het telefoonnummer 0416-289111 melden als u een volle zak zwerfafval heeft. Wij komen het dan gratis bij u ophalen.

Accordion item is ingeklapt

Er zijn huishoudens die door een medische achtergrond structureel meer restafval aanbieden. De huishoudens met een medische indicatie worden vanaf de invoering van Diftar financieel gecompenseerd. Deze compensatieregeling wordt in december 2023 bekendgemaakt. Wilt u gebruikmaken van deze compensatiemogelijkheid? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via het telefoonnummer 0416-289111.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft de wettelijke taak te zorgen voor de afvalinzameling. Ook moet de gemeente zorgen voor het terugbrengen van de hoeveelheid (rest)afval in de gemeente. De gemeente heeft daarom besloten Diftar toe te passen. Voor een goede uitvoering van deze taken is het noodzakelijk om adresgegevens en het aantal ledigingen van de restafvalcontainer /  aantal inworpen in een verzamelcontainer voor restafval op adresniveau te verzamelen. Voor meer informatie over uw privacy kunt u hier terecht. 

 

Accordion item is ingeklapt

Bij een huishouden staan standaard drie afvalcontainers; één voor restafval, één voor GFT-afval en één voor oud papier en karton. Het is mogelijk een tweede container voor een van deze afvalstromen aan te vragen. Hier worden jaarlijks huurkosten voor gerekend. Voor huishoudens met een medische indicatie geldt de uitzondering dat zij gratis een tweede container voor oud papier en karton kunnen aanvragen.

Heeft u een extra container nodig? Bekijk eerst de huurtarieven op onze website en vraag online uw extra container aan via www.loonopzand.nl/afval/afvalcontainers