Ga naar de homepage

Dorpshuis De Wetering in Loon op Zand wordt ontwikkeld tot een nieuw ontmoetings-, sport- en cultuurcentrum. In maart 2023 werd definitief duidelijk dat een nieuw plan voor de herontwikkeling van de Wetering (dorpshuis en sporthal) noodzakelijk is. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Deze webpagina deelt zo actueel mogelijk openbare informatie over de herontwikkeling.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

De gemeente maakte in september 2022 pas op de plaats om het plan waar de gemeenteraad eind 2021 mee instemde uit te voeren. Dat besluit volgde na snelle kostenstijgingen (mede als gevolg van de Oekraïne-oorlog) en twijfels over de haalbaarheid. Uit nader onderzoek bleken de nieuw geraamde kosten het beschikbare krediet fors te overschrijden. Ook bleken het gasloos maken van de sporthal en de vaste verbinding met het naastgelegen klooster grote bouwkundige hobbels.

In maart 2023 werd bevestigd dat het vastgestelde plan bouwtechnisch niet mogelijk is. De bedachte vaste verbinding tussen het oude klooster en het nieuwe dorpshuis (‘de demarcatie’) voldoet niet aan wettelijke eisen over daglicht, brandveiligheid en geluid. Dat maakt nieuwe plannen noodzakelijk. Hierbij komen het klooster en de Wetering volledig los van elkaar te staan.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft laten onderzoeken hoe het gebied van en rond de Wetering het beste ingericht kan worden. Op 23 mei stemde het college in met de stedenbouwkundige verkenning die hiervoor is uitgevoerd. Het voorstel aan de gemeenteraad is om in te stemmen met ‘Scenario A’. In dit scenario worden het nieuwe dorpshuis en de sporthal los van het Oude Klooster gebouwd, binnen de oppervlakte van de huidige Wetering. Voor dit meest snelle scenario is geen bestemmingsplanwijziging nodig. Daarnaast is dit met de huidige stikstofregelgeving het meest realistisch. Het nieuwe grondoppervlak wordt wel iets kleiner dan het huidige. De hoogte van de nieuwe gebouwen staat nog niet vast, dus daarin is nog variatie mogelijk. Komend jaar vinden er een aantal overleggen met gebruikers plaats om de indeling en het gebruik van de ruimtes goed af te stemmen.

Accordion item is ingeklapt

Na de openbare verkoop van het oude klooster willen de kopers er een gezondheidscentrum realiseren. Verschillende zorgaanbieders uit de kern Loon op Zand komen hierin samen.

Accordion item is ingeklapt

Tot en met 31 december 2023 kunnen verenigingen gebruik maken van het middendeel van de Wetering en de sporthal. De gemeente en de huidige exploitant trekken samen op om ervoor te zorgen dat dit op een prettige en veilige manier kan. Indien mogelijk zal een aantal verenigingen in overleg al eerder verhuizen naar een tijdelijke locatie. Ook verenigingen die gebruikmaken van een ruimte in het oude klooster krijgen al eerder huisvesting elders aangeboden.

Het uitgangspunt is dat per 1 januari 2024 zowel het dorpshuis als de sporthal sluiten voor alle gebruikers. Snel daarna moeten de werkzaamheden aan het Klooster starten en worden levering van gas, water en stroom onzeker. Een comfortabel, veilig gebruik van dorpshuis en sporthal is dan niet meer te garanderen.

Accordion item is ingeklapt

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan een plan om de gebruikers van zowel het Klooster als De Wetering tijdens de bouw- en sloopwerkzaamheden elders onder te brengen. Hiervoor heeft contact plaatsgevonden met alle gebruikers en is overlegd met verschillende locatiehouders in Loon op Zand. Bekend is nu waar de gebruikers van het Klooster en middendeel van De Wetering verblijven tijdens de werkzaamheden. Voor de gebruikers van de sporthal heeft de stikstofproblematiek helaas een streep gehaald door een tijdelijke blaashal die we in de buurt van de Wetering wilden plaatsen. De compressor om druk op de blaashal te houden bleek te veel stikstof uit te stoten. Voor de gymlessen van de basisscholen regelen we daarom busvervoer naar vervangende huisvesting bij sporthallen en scholen in de omgeving. 

Accordion item is ingeklapt

Met de planning die we volgen doen we er alles aan om De Nieuwe Wetering in 2026 te openen. De uitdaging is om snelheid te maken, kwaliteit te leveren én binnen de stikstoflimieten te blijven. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft op 1 maart namelijk een volledige vergunningenstop afgekondigd voor alle activiteiten die stikstofbelastend zijn voor Natura 2000-gebieden. Omgeven door de Loonse en Drunense Duinen ondervinden we daar nu direct de gevolgen van. In het hele traject naar De Nieuwe Wetering, van sloop- en bouwplannen tot tijdelijke huisvesting, moeten we de stikstofuitstoot minimaliseren. Ook gebeurt alles volgens een nauwgezet schema, zodat op geen enkel moment de kritische depositiewaarde overschreden wordt. Om geen tijd te verliezen gaan in het bouwteam ontwerp- en aanbestedingsprocessen zoveel mogelijk gelijk op.   

Actuele stand van zaken 
Op 23 mei 2023 heeft het college ingestemd met onderstaande stukken, waar de gemeenteraad op 13 juli 2023 over besluit:  
- Adviesnota over toekomst dorpshuis en sporthal Loon op Zand 
- Stedenbouwkundige visie De Wetering
- Plan van aanpak Ontwikkeling De Nieuwe Wetering
- Communicatiekalender (bijlage Plan van Aanpak) 
- Plan Tijdelijke Huisvesting De Wetering 2024/2025 
U kunt de stukken inzien onder Collegebesluiten 23 mei 2023 (onder agendapunt 3.14)

Accordion item is ingeklapt

Projectleider: Peter van der Borgt. E-mail: p.vanderborgt@loonopzand.nl. Tevens is de projectleider vanaf 4 mei 2023 op donderdagochtenden tussen 10.00 en 13.00 uur bereikbaar in de Wetering, Weteringplein 1, Loon op Zand.