Ga naar de homepage

Dorpshuis De Wetering in Loon op Zand wordt ontwikkeld tot een nieuw ontmoetings-, sport- en cultuurcentrum. In maart 2023 werd definitief duidelijk dat een nieuw plan voor de herontwikkeling van de Wetering (dorpshuis en sporthal) noodzakelijk is. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Deze webpagina deelt zo actueel mogelijk openbare informatie over de herontwikkeling.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente maakte in september 2022 pas op de plaats om het plan waar de gemeenteraad eind 2021 mee instemde uit te voeren. Dat besluit volgde na snelle kostenstijgingen (mede als gevolg van de Oekraïne-oorlog) en twijfels over de haalbaarheid. Uit nader onderzoek bleken de nieuw geraamde kosten het beschikbare krediet fors te overschrijden. Ook bleken het gasloos maken van de sporthal en de vaste verbinding met het naastgelegen klooster grote bouwkundige hobbels.

In maart 2023 werd bevestigd dat het vastgestelde plan bouwtechnisch niet mogelijk is. De bedachte vaste verbinding tussen het oude klooster en het nieuwe dorpshuis (‘de demarcatie’) voldoet niet aan wettelijke eisen over daglicht, brandveiligheid en geluid. Dat maakt nieuwe plannen noodzakelijk. Hierbij komen het klooster en de Wetering volledig los van elkaar te staan.

Accordion item is ingeklapt

Op 13 juli 2023 stemde de gemeenteraad ermee in om binnen het huidige bouwvlak van de Wetering een nieuw dorpshuis en binnensportvoorziening te realiseren. Deze komen los te staan van het naastgelegen Klooster waarin een gezondheidscentrum komt. Voor dit meest snelle scenario is geen bestemmingsplanwijziging nodig. Daarnaast is dit met de huidige stikstofregelgeving het meest realistisch. Het nieuwe grondoppervlak wordt wel iets kleiner dan het huidige. De hoogte en indeling van de nieuwbouw staat nog niet vast, dus daarin is nog variatie mogelijk. 

Het openbare gebied rond het nieuwe dorpshuis en binnensportvoorziening krijgt ook een nieuwe inrichting. Doel is ontmoeten in het groen tussen Kiosk, Kasteel en Klooster vanuit een centraal gelegen ontmoetingsplein. De nieuwe inrichting sluit aan op het dorpscentrum en het Witte Kasteel, met aandacht voor flora en fauna en het cultuurhistorisch landschap.

Accordion item is ingeklapt

Na de openbare verkoop van het oude klooster willen de kopers er een gezondheidscentrum realiseren. Verschillende zorgaanbieders uit de kern Loon op Zand komen hierin samen.

Accordion item is ingeklapt

Tot en met 31 december 2023 kunnen verenigingen gebruik maken van het middendeel van de Wetering en de sporthal. De gemeente en de huidige exploitant trekken samen op om ervoor te zorgen dat dit op een prettige en veilige manier kan. Indien mogelijk zal een aantal verenigingen in overleg al eerder verhuizen naar een tijdelijke locatie. Verenigingen die gebruikmaken van een ruimte in het oude klooster is al eerder huisvesting elders aangeboden.

Het uitgangspunt is dat per 1 januari 2024 zowel het dorpshuis als de sporthal sluiten voor alle gebruikers. Snel daarna moeten de werkzaamheden aan het Klooster starten en worden levering van gas, water en stroom onzeker. Een comfortabel, veilig gebruik van dorpshuis en sporthal is dan niet meer te garanderen.

Accordion item is ingeklapt

Met het overgrote deel van de gebruikers van Klooster, middendeel Wetering en sporthal zijn inmiddels afspraken gemaakt voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouw- en sloopwerkzaamheden. Voor de gymlessen van de basisscholen is vervangende huisvesting gevonden bij sporthal Zidewinde in Sprang-Capelle. Hiernaartoe zal busvervoer worden geregeld.

Accordion item is ingeklapt

In de tweede helft van 2023 wordt vanuit een bouwteam gewerkt aan een nieuw plan, in afstemming met beoogde gebruikers, stichting Dorpshuis in oprichting en andere belanghebbenden. De gemeenteraad heeft het college opgedragen om in de eerste raadsvergadering van 2024 een kredietvoorstel te doen voor de aanbesteding hiervan. Daarmee blijft de opening van het nieuwe dorpshuis in 2026 binnen handbereik. 

Accordion item is ingeklapt

Projectleider: Peter van der Borgt. E-mail: p.vanderborgt@loonopzand.nl. Tevens is de projectleider vanaf 4 mei 2023 op donderdagochtenden tussen 10.00 en 13.00 uur bereikbaar in de Wetering, Weteringplein 1, Loon op Zand.

Stukken over De Wetering

Accordion item is ingeklapt
AgendapuntTitelPortefeuillehouder
Raadsvergadering 30-03-2023
Agendapunt 7.b
Nieuw dorpshuis Loon op ZandSuzan Mandemakers
Raadsvergadering 16-12-2021
Agendapunt 8.m.1
Oudbouw - Oude KloosterSuzan Mandemakers
Raadsvergadering 12-12-2019
Agendapunt 18
Kaderstelling en plan van aanpak de WeteringJan Brekelmans

Accordion item is ingeklapt
DatumOnderwerp
26-04-2023Raadsinformatiebrief voortgang project De Nieuwe Wetering
29-03-2023Raadsinformatiebrief second opinion demarcatie klooster oudbouw en dorpshuis De Wetering
13-12-2022Raadsinformatiebrief De nieuwe Wetering
20-09-2022Raadsinformatiebrief voortgang van de nieuwe Wetering
09-06-2022Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage De Nieuwe Wetering
08-06-2022Raadsinformatiebrief Crisisnoodopvang asielzoekers sporthal De Wetering
15-12-2021Raadsinformatiebrief De nieuwe Wetering
02-12-2021Raadsinformatiebrief verweerschrift bestemmingsplan Weteringstraat 15 te Loon op Zand
12-11-2021Raadsinformatiebrief raadsvoorstel de 'nieuwe' Wetering
02-06-2021Raadsinformatiebrief Stand van zaken 'nieuwe' Wetering
25-09-2020Raadsinformatiebrief Ontwikkeling de 'nieuwe' Wetering
15-05-2020Raadsinformatiebrief opzet Nieuwe Wetering
22-04-2020Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan 'Weteringstraat 15B te Loon op Zand'
18-12-2019Raadsinformatiebrief exploitatie De Werft en De Wetering.
20-09-2019Raadsinformatiebrief informatieverstrekking inzake horeca De Werft / De Wetering

Accordion item is ingeklapt
Datum vraagOnderwerpAfgedaanDatum antwoord  
13-04-2023Gebruik WeteringAfgedaan10-05-2023
21-06-2021Schriftelijke vragen raadslid Flohr inzake De Nieuwe WeteringAfgedaan06-07-2021
01-10-2020Schriftelijke vragen raadslid P. Flohr inzake kostenraming Nieuwe WeteringAfgedaan05-11-2020
02-09-2019Schriftelijke vragen raadslid P. Flohr inzake bescherming van de WeteringAfgedaan27-09-2019

Accordion item is ingeklapt
DatumVergadering Bijbehorende stukken
6 juli 2023Opiniërende ronde | agendapunt 5 |
Raadsvoorstel over toekomst dorpshuis en sporthal Loon op Zand
'Opiniërende ronde donderdag 6 juli 2023 | agendapunt 5'
13 juli 2023Raadsvergadering | agendapunt 7 | 
Besluit over toekomst dorpshuis en sporthal Loon op Zand
NB: Dit agendapunt is geagendeerd onder voorbehoud van bespreking in de opiniërende ronde van 6 juli 2023
'Raadsvergadering donderdag 13 juli 2023 | agendapunt 7'