Ga naar de homepage

Let op: De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Alle geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden dan automatisch één omgevingsplan. In het omgevingsplan staan de regels over de fysieke leefomgeving die in de gemeente Loon op Zand gelden, bijvoorbeeld rond bouwen, gebruik van de leefruimte of over milieuaspecten. Past uw initiatief niet binnen het omgevingsplan, dan kunt u hiervan afwijken volgens een nieuwe procedure na 1 januari 2024. Via deze webpagina leest u meer over de omgevingswet en het omgevingsplan. 

Bestemmingsplannen komen tot stand volgens vaste procedures. U kunt hierop invloed uitoefenen.

Accordion item is ingeklapt

Voorontwerpbestemmingsplan

De gemeente zet haar ideeën op papier en peilt de mening van de inwoners en belanghebbenden. Inspraak is mogelijk.

Ontwerpbestemmingsplan

U kunt het plan inzien en uw mening geven, dit heet een zienswijze.

Bestemmingsplan vastgesteld

Wie een zienswijze heeft ingediend, kan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Definitief bestemmingsplan

Definitieve bestemmingsplannen zijn onherroepelijk. De procedure is bij deze plannen afgerond. Het is niet meer mogelijk om beroep in te stellen. Deze ruimtelijke plannen zijn bindend voor inwoners, bedrijven en de gemeente. 

Een bestemmingsplan moet iedere 10 jaar geactualiseerd worden.

Accordion item is ingeklapt

Nieuwe bestemmingsplannen en wijzigingen maakt de gemeente openbaar bekend. In de bekendmaking staat vermeld hoe u op de plannen kunt reageren. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de website van ruimtelijke plannen kunt u ook vastgestelde bestemmingsplannen, die onherroeppelijk gelden, bekijken.

Accordion item is ingeklapt
  • Regels: hierin staat wat er wel en niet mag binnen iedere bestemming.
  • Verbeelding: dit is een kaart van het plan.
  • Toelichting: hierin worden de verschillende bestemmingen uitgelegd. Ook de resultaten van onderzoeken, inspraak van de bevolking en overleg met andere instanties worden vermeld.

Accordion item is ingeklapt

Past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de gemeente.