Ga naar de homepage

Steeds vaker willen ouders en kinderen bij elkaar wonen om voor elkaar te zorgen. Soms is dat omdat er sprake is van officiële mantelzorg. Daar is dan geen vergunning voor nodig. Als er (nog) geen mantelzorgsituatie is, dan is het bij elkaar wonen op grond van het bestemmingsplan meestal niet mogelijk. Om daarin te voorzien, heeft de gemeente het premantelzorgbeleid opgesteld.

Accordion item is ingeklapt

Sinds 2019 is het mogelijk om een mantelzorgwoning te realiseren zonder mantelzorgindicatie. De voorwaarden waaraan u moet voldoen vindt u in de Beleidsregels premantelzorgwoningen gemeente Loon op Zand 2019.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u weten of u voldoet aan de regels of welke stukken nodig zijn? Controleer dan eerst de voorwaarden.

Een vergunningaanvraag kost tijd en geld. Omdat u geen kosten wilt maken om vervolgens een afwijzing te krijgen, kunt u een vooroverleg aanvragen. Daarvoor gebruikt u het formulier vooroverleg omgevingsvergunning. Voegt u hieraan toe:

  • een situatietekening op schaal van uw perceel met alle bestaande gebouwen én waarop het gebouw staat dat u wilt gebruiken als premantelzorgwoning;
  • een plattegrond op schaal van het bijgebouw, waaruit in ieder geval de oppervlakte en de indeling in ruimtes blijkt;
  • een omschrijving van de premantelzorgsituatie: waarom komt u in aanmerking voor een gebruik als premantelzorgwoning?

De gemeente beoordeelt uw vooroverleg door dit te toetsen aan het beleid. Ook bekijkt de gemeente of uw verzoek geen negatieve of ontoelaatbare gevolgen heeft voor de omgeving. Dan volgt een voorlopige beslissing. U weet dan of het (geen) zin heeft om een vergunningaanvraag aan te doen.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u in aanmerking komt voor een premantelzorgwoning, vraagt u een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl. De omgevingsvergunning wordt afgegeven voor maximaal 10 jaar. Hier zijn leges aan verbonden. Kijkt u voor de hoogte van de leges in de geldende legesverordening.

Accordion item is ingeklapt

De premantelzorgwoning kan gevolgen hebben voor toeslagen en heffingen. Omdat dit van persoon tot persoon verschilt, verwijzen wij u voor meer informatie naar de belastingdienst.

Accordion item is ingeklapt

De premantelzorgwoning heeft geen invloed op de WOZ-waarde. Voorwaarde hiervoor is dat de premantelzorgwoning kadastraal niet afgesplitst is van de hoofdwoning.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u een apart huisnummer aanvragen voor de premantelzorgwoning? Neem dan contact op met openbareruimte@loonopzand.nl.

Accordion item is ingeklapt

Is premantelzorg overgegaan in daadwerkelijke mantelzorg? Of gaat een van de bewoners verhuizen? Meld dit dan via openbareruimte@loonopzand.nl.