Ga naar de homepage

Plaatst u voorwerpen op de openbare weg zoals bouwmaterialen, een steiger, laadbak of hijskraan? Daarvoor heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning minimaal 14 werkdagen voor de start van de werkzaamheden schriftelijk aan. U bent verplicht omwonenden hierover te informeren.

Accordion item is ingeklapt
  • Na ontvangst van uw vergunningsaanvraag, neemt een medewerker van de gemeente contact op
  • Deze kijkt samen met u naar de meeste makkelijk bereikbare plaats voor de te plaatsen voorwerpen
  • Hierbij let de gemeente op veiligheid en overlast, maar ook bereikbaarheid voor hulpdiensten en de vuilniswagen
  • Ook bespreken we de eventueel te nemen veiligheidsmaatregelen

Accordion item is ingeklapt

De kosten voor een vergunning staan op de pagina leges en tarieven