Ga naar de homepage

Kunt u wat extra geld gebruiken voor uw evenement? Misschien komt uw evenement in aanmerking voor een subsidie. De gemeente heeft hiervoor het evenementenstimuleringsfonds. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Accordion item is ingeklapt

Elk jaar is er in totaal € 20.000 beschikbaar voor de stimulering van evenementen. Iedereen die in aanmerking komt (voldoet aan de indieningsvoorwaarden en de beoordelingscriteria) voor een bijdrage ontvangt maximaal € 750. Voor iedere pluscriteria kan € 150 extra verkregen worden met een maximum van € 750. In totaal mag de subsidie die de gemeente betaald niet meer zijn dan 25% van de totale begrote kosten. Dit alles gaat altijd in overleg met de gemeente.

Aanvullende regels:

 • Meerdaagse evenementen krijgen een extra bedrag (maximaal €1500) per dag mits het programma per dag verschillend is. Dit is ter beoordeling aan de gemeente.
 • Voor nieuwe evenementen hanteren we een opstartstimulans van € 2500 met voor iedere pluscriteria € 500 extra met een maximum van € 2500. De 25% regel geldt niet voor nieuwe evenementen. Om verwarring te voorkomen is er een apart aanvraagformulier voor nieuwe evenementen.

Accordion item is ingeklapt

Organiseert u een activiteit in uw wijk of buurt? Dan komt u niet in aanmerking voor evenementensubsidie.
Voor deze activiteiten kunt u een aanvraag indienen bij de wijkteams. 

Accordion item is ingeklapt
 • Het evenement vindt (onder andere) in de gemeente Loon op Zand plaats.
 • De kosten van een evenement komen voor maximaal 25% voor het stimuleringsbudget in aanmerking, rekening houdende met de maximale bedragen. Daarnaast willen we eigen kracht en het werven van sponsoren stimuleren.
 • Een aanvrager komt alleen in aanmerking voor een bijdrage uit het evenementenstimuleringsfonds als het evenement nog geen gebruik heeft gemaakt van een andere subsidieregeling vanuit de gemeente. Subsidies vanuit andere verstrekkers zijn toegestaan.
 • Per evenement wordt slechts één aanvraag in behandeling genomen.
 • Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL) kan maximaal acht aanvragen per jaar indienen.
 • Commerciële partijen en buurtgerichte activiteiten kunnen geen aanspraak maken op het stimuleringsfonds.
 • Evenementen binnen een inrichting kunnen geen gebruik maken van het stimuleringsfonds.
 • Een aanvraag mag maximaal één jaar voor aanvangsdatum van het evenement ingediend worden. .

Accordion item is ingeklapt

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, hanteren we de volgende beoordelingscriteria:

 • Het evenement levert een bijdrage aan de lokale economie.
 • Het evenement levert een bijdrage aan de leefbaarheid, cultuur en/of sport in de gemeente.
 • Het evenement levert een positieve bijdrage aan het imago van de gemeente Loon op Zand en is uniek in zijn soort.
 • Het evenement biedt uitzicht op groei de komende jaren.
 • Het evenement versterkt de sociale cohesie.
 • Het evenement heeft een maatschappelijk (hoofd)doel en dient het algemeen belang.
 • Uit het stimuleringsfonds worden uitsluitend evenementen ondersteund die op termijn zonder of met minder financiële ondersteuning georganiseerd kunnen worden.
 • Mocht het evenement niet plaatsvinden, dan moet de organisatie het verstrekte bedrag terugbetalen. Bij overmacht is dit niet van toepassing. Onder overmacht verstaan we weersomstandigheden in de categorie code geel, oranje en rood.
 • De evenementenorganisatoren moeten kunnen laten zien dat zij in staat zijn externe fondsen, sponsoring en subsidies te verwerven.

Pluscriteria

Naast het basisbedrag van € 750 kunt u ook in aanmerking komen voor de pluscriteria. Voor iedere pluscriteria kan € 150 extra verkregen worden met een maximum van € 750. In totaal mag de subsidie die de gemeente betaald niet meer zijn dan 25% van de totale begrote kosten. In de tabel hieronder ziet u wanneer u een pluscriteria toegewezen krijgt.

 • Het evenement is vernieuwend/heeft vernieuwende onderdelen in vergelijking met voorgaande keren. Denk hierbij aan vernieuwing van het inhoudelijk concept, doelgroep, mediacampagne. Of het evenement verbindt verschillende partijen met elkaar.
 • Het evenement past bij het DNA van de gemeente Loon op Zand. Het DNA staat beschreven op pagina 24 van het evenementenbeleid (paragraaf 3.1.1). Open het evenementenbeleid.
 • Het evenement maakt gebruik van streekproducten en duurzame materialen en/of betrekt duurzame partners. Denk aan; biologische producten, een podium geven aan partijen met een duurzaam karakter, het gebruiken van papieren bekers i.p.v. plastic etc.
 • Het evenement vindt plaats in het hoogseizoen (juli en augustus)
 • Het evenement is gratis toegankelijk. Dit betekent niet dat deelname aan het evenement ook gratis moet zijn.

Accordion item is ingeklapt
 • We behandelen de aanvragen op volgorde van datum van binnenkomst, tot het budget is bereikt.
 • De termijn die we aanhouden loopt gelijk met de resterende acties uit het Economisch Programma: 2018-2020. Daarna kijken we met een evaluatie of we de beoordelingscriteria en het budget moeten aanpassen.
 • De beoordeling wordt gedaan door de gemeente aan de hand van de beoordelingscriteria uit het evenementenbeleid.
 • De indiener ontvangt uiterlijk 4 weken na de sluitingsdata bericht of de aanvraag wordt goedgekeurd.
 • De financiële bijdrage wordt schriftelijk bevestigd namens het college van burgemeester en wethouders.
 • Vier weken voor het evenement wordt het subsidiebedrag uitbetaald.

Accordion item is ingeklapt

Kwaliteit is een belangrijk speerpunt van het evenementenbeleid. Kunt u hulp gebruiken bij de opzet van uw evenement? Bekijk alle belangrijke informatie van het evenementenloket, open de pagina 'evenementenloket'. Of neem contact met ons op via:

Contactgegevens

Vragen over het stimuleringsfonds en evenementen in de regio? Neem dan contact op via evenementen@loonopzand.nl  of bel 0416-289111.