Ga naar de homepage

Het juiste woonadres is belangrijk. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP).

Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol. Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste inschrijving in de BRP. Controleer daarom zelf of u op het juiste adres staat ingeschreven. Dit kan via MijnOverheid.nl door in te loggen met uw DigiD.

Staat er nog iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken kunnen bij verkeerde inschrijvingen een adresonderzoek starten. De gemeente onderzoekt waar deze persoon echt woont.

Hoe werkt het

  • Een aanvraag kunt u digitaal indienen. Hierbij kunt u inloggen met DigiD of kiezen voor anoniem. Daarbij bent u niet verplicht om persoonlijke gegevens achter te laten.

U kunt ook bij de balie een aanvraag indienen. Maak hiervoor een afspraak via 0416-289111.

  • De gemeente bekijkt of de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) kloppen. Blijkt daaruit een fout dan wordt deze hersteld.
  • Uitschrijven van de persoon kan niet per direct. Dit kan alleen als:
    •  De vorige bewoner zelf een nieuw adres doorgeeft, of
    •  nadat afdeling Burgerzaken een adresonderzoek naar een nieuw adres heeft afgerond.
  • Een huisbezoek van een toezichthouder van de BRP en het versturen van (oproep)brieven kunnen onderdeel zijn van een adresonderzoek.
  • De duur van een onderzoek is verschillend. Sommige zaken zijn snel duidelijk. Andere zaken zijn ingewikkelder. Daarom kan het adresonderzoek enkele maanden duren.
  • Na afronding krijgt u een bericht over het besluit.

Bij fraude doet de gemeente aangifte bij de politie.

Kosten

Een adresonderzoek is gratis.