Ga naar de homepage

Komt u in aanmerking voor subsidie? Vul dan het onderstaande formulier in.

Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd.

Aanvrager: particulier of stichting

Maatregelgegevens

Maatregel

U kunt bestanden toevoegen van het formaat pdf, doc ,docx en xlsx, van in totaal 5mb per stuk.

Overige aspecten

De maatregel wordt gezamenlijk uitgevoerd (35% subsidie i.p.v. 25%)
Geeft u toestemming om foto’s (anoniem) te gebruiken als voorbeeld?
De maatregel wordt gefaseerd uitgevoerd
Zo ja, is er voor een eerdere uitvoeringsfase van deze maatregel een stimuleringsbijdrage van Waterschap Brabantse Delta verkregen?

Kosten en uitvoering

U kunt bestanden toevoegen van het formaat pdf, doc ,docx en xlsx, van in totaal 5mb per stuk.

Subsidie of bijdrage aangevraagd bij andere instantie

De aanvrager verklaart:

1. niet gestart te zijn met de uitvoering van de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij de gemeente;
2. kennis te hebben genomen van de inhoud van de Subsidieregeling Klimaat actief te vinden op www.overheid.nl (onder ‘lokale wet- en regelgeving’) of website van gemeente Loon op Zand
3. voor de maatregel, geheel of gedeeltelijk, geen subsidie op basis van de Subsidieregeling Klimaat actief van het waterschap te hebben ontvangen;
4. voor de maatregel geen subsidie te hebben ontvangen uit een andere subsidieregeling met soortgelijke doelstellingen waar de gemeente reeds bij is betrokken als medefinancier;
5. bekend te zijn met de verplichting om na afronding van de maatregel een formulier in te vullen ten behoeve van de vaststelling van de subsidie;
6. als bevoegd persoon dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Machtigingsformulier

U kunt iemand anders (een intermediair) inschakelen die de aanvraag voorbereidt, voor u indient en eventueel de verdere correspondentie voert. In dat geval dient u de intermediair te machtigen om namens u op te treden. Dat doet u via het machtigingsformulier