Ga naar de homepage

Het klimaat verandert. Er komen meer hoosbuien en droogte- en hitteperiodes. Daar moeten we maatregelen voor treffen. Door bijvoorbeeld tegels in uw tuin te vervangen door planten, een regenton aan te schaffen of met de hele straat, wijk of vereniging een groen strook aan te leggen kunt een steentje bijdragen. Als u dit doet, komt u in aanmerking voor subsidie. Lees de voorwaarden, de mogelijkheden en vraag subsidie via onderstaand formulier aan.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten tot een maximum van €1.000,- voor elke aanvraag. Inwoners die samenwerken in een straat, wijk of buurt kunnen een extra subsidie krijgen van maximaal 35% van de kosten, met een maximum van €5.000,-. De subsidie geldt voor maatregelen die de leefomgeving meer klimaatbestendig maken. De maatregelen moeten de groen- en waterstructuur in bebouwd gebied versterken of de hoeveelheid regenwater die naar het riool gaat, verminderen, zoals:

 • Tegels eruit, planten erin (minimaal 10 m² tuin, geen kunstgras).
 • Regenwatervijver (minimaal 10 m²).
 • Geveltuin (minimaal 5 m²).
 • Regenton
 • Waterdoorlatende verharding
 • Een groen dak.
 • Een groenere buurt (samen met minstens 3 buren).
 • Een groene inrichting speel- of schoolplein.
 • Regenwater naar groenstrook/wadi.

Bij toekenning houden we rekening met de klimaateffecten en spreiding van de maatregelen over de gemeente. Bekijk per maatregel de voorwaarden.

Accordion item is ingeklapt

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De maatregel wordt uitgevoerd binnen de bebouwde kom met een gemengd rioolstelsel van de gemeente Loon op Zand.
 • U bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregel.
 • De maatregel draagt bij aan de doelen van de regeling en (of) zorgt voor een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie.
 • Daaruit volgt dat de maatregel geen onderdeel kan zijn van nieuwbouw.
 • U bent particulier of een samenwerkingsverband van particulieren (zoals een vereniging, stichting of informele organisatie een Vve). 

Accordion item is ingeklapt
 • Tuininrichting bij nieuwbouwwoningen komt niet in aanmerking. Ook als deze klimaatbestendig is. De regeling is bedoeld voor verbetering van de bestaande toestand.
 • Zowel de kosten van het verwijderen en afvoeren van de tegels, als de beplanting kunnen worden opgevoerd. Bij de beplanting bepaalt de gemeente wat in aanmerking komt voor subsidie.
 • Richtlijn: Gras, planten en bodem wel. Bouwkundige kosten als prieel, pergola en muurblokken niet.
 • Aanlegkosten door een hovenier kunnen worden opgevoerd. Inzet van eigen uren niet.
 • Het vervangen van bestaande beplanting (zonder het verwijderen van verharding) komt niet in aanmerking. De regeling is bedoeld voor verbetering van de bestaande toestand. 

Accordion item is ingeklapt
 • De vijver moet minimaal 10 m² groot zijn.
 • Hemelwater van dak of terras moet afgevoerd worden naar de vijver.
 • Om wateroverlast te voorkomen moet water dat uit de vijver stroomt in de bodem kunnen zakken (infiltreren) door deze bijvoorbeeld te omringen met grind.
 • Een gezonde vijver is voldoende groot en bevat waterplanten of circulatie met behulp van een pomp. 

Accordion item is ingeklapt
 • De geveltuin mag geen hinder opleveren (bijv. ook voor visueel gehandicapten moet het veilig zijn).
 • Er moet minimaal 1.50m ruimte over blijven tussen je geveltuin en de stoeprand of een ander obstakel (paaltje, boom, fietsenrek e.d.)
 • De geveltuin mag maximaal 45 cm diep zijn vanaf je gevel. De maximale lengte is de lengte van de gevel van het gebouw.
 • Graag niet dieper dan 20 cm. Kabels en leidingen mogen niet beschadigd of verplaatst worden.
 • Als je geen eigenaar bent van de woning/gebouw, moet je je verhuurder om toestemming vragen.
 • Kies bij de beplanting geen planten die diep wortelen of over de stoep gaan hangen. Gebruik ook geen giftige of erg stekelige planten. Bomen of struiken mogen niet worden aangeplant.
 • Hekjes, muurtjes, reclame-uitingen e.d. zijn niet toegestaan.
 • Als je verhuist moet de volgende bewoner de verantwoordelijkheid voor de geveltuin op zich nemen. Anders moet de stoep in de oude staat worden teruggebracht.
 • Het geveltuintje blijft onderdeel van de openbare ruimte. Bij werkzaamheden aan straten, stoepen, kabels en leidingen kan het zijn dat je tuintje in de weg ligt. De gemeente probeert dan de tuin te behouden, maar dat kan helaas niet altijd goed. De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele beschadiging of verwijdering van de geveltuin.
 • Het aanpassen van de verharding en eventueel aanbrengen van een opsluitband wordt door de gemeente gedaan. Ook haalt de gemeente het zand eruit. De aanvrager dient zelf grond of tuinaarde en de beplanting aan te brengen.

Accordion item is ingeklapt
 • Zowel voor als achter het huis kunnen regentonnen aangesloten worden.
 • Uitgangspunt zijn de kosten voor een eenvoudige regenton.
 • Het plaatsen van watertank voor toiletspoeling (op balkons) komt niet in aanmerking.
 • Hemelwateropslag voor gebruik van commerciële doeleinden (bv. bierbrouwerij) komt niet in aanmerking.

 

Accordion item is ingeklapt
 • Niet alle soorten verharding worden gezien als waterdoorlatend. Open bestrating als grasbeton stenen, grind en (ritterplaten met) split voldoen voor deze subsidieregeling. Klinkers en tegels niet, tenzij er sprake is van erkende materialen en systemen.
 • Het (deels) vervangen van tegels door ritterplaten met split, waardoor regenwater in de bodem kan infiltreren is een geschikte maatregel.

Accordion item is ingeklapt
 • De aanleg en materiaalkosten van een groen (sedum)dak komen in aanmerking.
 • Het aanpassen van de dakconstructie niet.

Accordion item is ingeklapt
 • De bodem moet voor infiltratie geschikt zijn, dus niet in een kwelgebied (veelal langs de rivieren) waar het niet mogelijk is om jaarrond te infiltreren.
 • Het volume van de bergruimte voor water (kratten) moet voldoende zijn.
 • Het afkoppelen van regenwater door de aanleg van infiltratieputten en grindpalen komt ook in aanmerking voor subsidie.

Accordion item is ingeklapt
 • Zorg eerst voor afstemming met de gemeente als de maatregel in openbaar gebied is gepland.
 • De aanleg van groengebieden is altijd in plaats van verharding. De bestaande situatie moet (beduidend) verbeteren.
 • Herinrichting van de bestaande groengebieden komt niet in aanmerking, tenzij door de aanleg van wadi’s, natuurvriendelijke oevers of open water meer waterberging en bodeminfiltratie wordt gerealiseerd. 

Accordion item is ingeklapt
 • Het verwijderen en afvoeren van de tegels en de aanleg van de beplanting kunnen worden opgevoerd.
 • Voorbereidingskosten als ontwerp en procesbegeleiding komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Speeltoestellen en kunstgras komen niet in aanmerking. Educatieve elementen (klimaat, water, e.d.) wel.
 • Wordt niet gezien als een samenwerkingsproject, tenzij er in dezelfde kern maatregelen worden genomen om de groen- en/of waterstructuur te versterken. Deze moeten duidelijk gezamenlijk aangevraagd worden.
 • De subsidie van Provincie Noord Brabant voor een groener schoolplein is te combineren (stapelbaar) met deze subsidie.

Accordion item is ingeklapt
 • Zorg eerst voor afstemming met de gemeente als de maatregel in openbaar gebied is gepland.
 • Het benodigde oppervlak van de groenstrook is ongeveer 50% van het aangesloten verharde oppervlak.