Ga naar de homepage

Wilt u iets doen of spullen aanbieden? Plaats het dan op www.loonopzandvoorelkaar.nl of stuur een e-mail naar info@loonopzandvoorelkaar.nl Daarnaast kunt u terecht bij VluchtelingenWerk Nederland of UNHCR. Zij hebben een landelijk platform voor Nederlanders die een kamer willen aanbieden aan een vluchteling, vrijwilligerswerk willen doen of spullen willen brengen. Allerlei hulporganisaties en overheidsinstanties maken hier nu afspraken over en zetten de bijbehorende logistiek op. Op hun website maken VluchtelingenWerk Nederland en UNHCR inzichtelijk waar men met vraag en aanbod terecht kan. Ook is hier actuele informatie te vinden over de opvang van Oekra├»ners.