Ga naar de homepage

Beschermd Wonen is een (tijdelijke) voorziening voor cliënten (16 jaar en ouder) die er niet in slagen om zelfstandig te wonen, zonder de aanwezigheid en/of directe beschikbaarheid van 24 uur per dag professionele zorg en ondersteuning. Beschermd Wonen is gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie.

Accordion item is ingeklapt

In het geval van jongeren van 16 of 17 jaar is de gemeente, waar de ouder met gezag woont, verantwoordelijk voor de afgifte van de beschermd wonen indicatie (op grond van de jeugdwet) en dus ook voor de financiering en organisatie van de zorg.

Accordion item is ingeklapt

In het geval van volwassenen zijn er twee doelgroepen die aanspraak kunnen maken op Beschermd Wonen, gefinancierd uit de Wmo, namelijk:

Cliënten met psychiatrische en/of psychosociale problemen

Dit zijn volwassenen met een (vastgestelde) psychiatrische stoornis. Wel of niet in combinatie met een somatische aandoening, een lichamelijke handicap en/of verslavingsproblematiek. Behandeling is bij deze volwassenen niet meer mogelijk en inzet van begeleiding in de thuissituatie is niet voldoende gebleken. Deze volwassenen zijn tijdelijk niet in staat om zelfstandig te wonen zonder de aanwezigheid en/of beschikbaarheid van 24 uur per dag professionele zorg en ondersteuning.

Cliënten met een licht verstandelijke beperking of een vermoeden hiervan (soms met kinderen)

Dit zijn volwassenen met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking (IQ<85). Deze volwassenen hebben een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en bijkomende problematiek. Ze zijn tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en hebben een urgente behoefte aan 24-uurs toezicht en begeleiding.

Met de term een ‘tijdelijk beschermende woonomgeving’ wordt bedoeld dat het niet gaat om een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Voor deze groep geldt dat maximale inzet van Wmo ambulante (individuele) begeleiding, begeleiding groep, mantelzorg en andere informele zorg tijdelijk niet voldoende is (gebleken). Uitgangspunt is ontwikkeling richting zelfstandig wonen.

Accordion item is ingeklapt

Krijgt u Beschermd Wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan betaalt u hiervan een deel zelf. Dit heet de eigen bijdrage. Ga voor meer informatie naar www.hetcak.nl

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Beschermd Wonen, neem dan contact op met de gemeente via het Zorgloket

Na ontvangst van deze melding belt een medewerker van de gemeente u op om een afspraak te maken. Het doel van het gesprek is helder te krijgen welke hulp u nodig heeft. We verkennen daarbij samen hoe dit ingevuld kan worden:

  • Is er nog voorliggende ambulante begeleiding mogelijk, eventueel in combinatie met dagbesteding en/of behandeling?
  • Is er sprake van een 24 uurs onplanbare zorgbehoefte?
  • Zijn er alternatieven, bijvoorbeeld via de Wet langdurige zorg? (Wlz)
     

Indien er geen voorliggende oplossingen zijn voor uw hulpvraag, meldt de gemeente u aan bij het Zorgloket van MEE de Meentgroep. Hier is het Toegangsteam Beschermd Wonen ondergebracht, die voor de gemeente Loon op Zand de toegang tot Beschermd Wonen indiceert. U kunt zich hier niet rechtstreeks melden. De aanmelding loopt altijd via het Zorgloket.