Ga naar de homepage

De Adviesraad Sociaal Domein is een door de gemeenteraad ingesteld adviesorgaan. Deze Adviesraad adviseert de gemeente over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de participatiewet. Dat doen ze door met de ambtenaren mee te denken over nog te ontwikkelen beleid.

Accordion item is ingeklapt

De Adviesraad Sociaal Domein is de opvolger van de oorspronkelijke Wmo Adviesraad. De behoefte aan een adviesfunctie voor alle aspecten in het sociale domein maakte een uitbreiding van taken wenselijk. De Adviesraad verricht die taken als stichting, op meer afstand van de gemeente.

Hoewel het in onze gemeente, in vergelijking met andere gemeenten, over het algemeen niet slecht gaat, zijn er niettemin regelmatig zorgen die om aandacht vragen. Ook in onze gemeenten zullen er altijd mensen zijn die in de knel komen of zijn gekomen. Zij verdienen onze extra steun. Dit met het oogmerk dat ook zij volwaardig kunnen (blijven) meedoen in onze samenleving.

Accordion item is ingeklapt

Naast het adviseren van de gemeente en het meedenken over nog te ontwikkelen beleid, houdt de Adviesraad ook toezicht op de praktische uitvoering. Hierover geven ze formele adviezen aan zowel het college van B&W als de gemeenteraad. Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid, mantelzorg, beschermd wonen en inburgering.
Het gaat hierbij specifiek over onderwerpen als:

  • Leefbaarheid
  • Wijkcentra
  • Armoedebeleid
  • Mantelzorg
  • Jeugdhulp
  • Wmo-begeleiding
  • CliĆ«ntondersteuning

Wilt u meer weten? Kijk op de website van de Adviesraad Sociaal Domein of mail naar j.mulders@me.com voor contact met Jacques Mulders, de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Loon op Zand.

Accordion item is ingeklapt

De Adviesraad vergadert eens in de zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen aansluiten bij een vergadering na aanmelding.

Er zijn vier themagroepen die het voorwerk doen. Soms wordt er tijdelijk een themagroep ingesteld om zich in een onderwerp te verdiepen. Ze zijn druk bezig om een netwerk van verenigingen en organisaties op te bouwen die ons van informatie voorzien. De Adviesraad heeft een vaste ambtelijke ondersteuning.

Accordion item is ingeklapt

De adviesraad bestaat uit 9 personen. Ieder zit er op persoonlijke titel en niet namens een organisatie. Wel heeft iedereen zo zijn contacten bij organisaties zoals politieke partijen, KBO of Casade. 

De Adviesraad is niet het aangewezen orgaan om individuele zaken in behandeling te nemen. Als u toch van mening bent dat het beleid anders uitpakt dan bedacht, hoort de Adviesraad dat graag van u. Uiteraard kunt u altijd via de betrokken organisatie of vereniging uw zorg kenbaar maken. De adviesraad hoort het dan graag van de belangenorganisatie, gaat hier mee in gesprek en gaat, indien noodzakelijk en gewenst, over tot advies aan de gemeente.