Ga naar de homepage

De Adviesraad Sociaal Domein is een door de gemeenteraad ingesteld adviesorgaan. Deze Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente  over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de participatiewet. Dat doen ze door met de ambtenaren mee te denken over nog te ontwikkelen beleid. Maar ook om te zien hoe een en ander uitpakt in de praktijk. Hierover geven ze formele adviezen zowel aan het college van B&W als aan de gemeenteraad. De afgelopen periode valt te denken aan de woonvisie, de invoering van de nieuwe Hulp bij de Huishouding, de aanpassing daarvan, de verordening jeugdhulp. Onderwerpen waar we het nu over hebben met de gemeente zijn bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid, mantelzorg, beschermd wonen en inburgering.

De Adviesraad Sociaal Domein is de opvolger van de oorspronkelijke Wmo Adviesraad. De behoefte aan een adviesfunctie voor alle aspecten in het sociale domein maakte een uitbreiding van taken wenselijk.  De Adviesraad verricht die taken, als stichting, op meer afstand van de gemeente.

Hoewel het in onze gemeente in vergelijking met andere gemeenten over het algemeen niet slecht gaat, zijn er niettemin regelmatig zorgen die om aandacht vragen. Ook in onze gemeenten zullen er altijd mensen zijn die in de knel  (zijn ge-) komen. Zij verdienen onze extra steun. Dit met het oogmerk dat ook zij volwaardig kunnen (blijven) meedoen in onze samenleving.

Het gaat hierbij specifiek om onderwerpen als:

  • Leefbaarheid
  • Wijkcentra
  • Armoedebeleid
  • Mantelzorg
  • Jeugdhulp
  • Wmo-begeleiding
  • CliĆ«ntondersteuning etc.

Wilt u meer weten? Kijk eens op onze website of neem contact op met de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Loon op Zand: Jacques Mulders via mail naar j.mulders@me.com.

Accordion item is ingeklapt

De Adviesraad vergadert eens in de zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen aansluiten bij een vergadering na zich eerst te hebben aangemeld.

Er is een viertal vaste themagroepen die het voorwerk doen. Soms wordt er tijdelijk een themagroep ingesteld om zich een bepaald onderwerp te verdiepen. Ze zijn druk bezig om een netwerk van verenigingen en organisaties op te bouwen die ons van informatie voorzien. De Adviesraad heeft een vaste ambtelijke ondersteuning.

Accordion item is ingeklapt

De groep bestaat nu uit 9 personen. Ieder zit er op persoonlijke titel, niet namens een organisatie. Wel heeft iedereen zo zijn contacten bij organisaties (politieke partijen, KBO, Casade).  

De Adviesraad is niet het aangewezen orgaan om individuele zaken in behandeling te nemen. Als u toch van mening bent dat het beleid anders uitpakt dan bedacht, hoort de Adviesraad dat graag van u. Uiteraard kunt u altijd via de betrokken organisatie of vereniging uw zorg kenbaar maken. De adviesraad hoort het dan graag van de belangenorganisatie, gaat hier mee in gesprek en gaat, indien noodzakelijk en gewenst, over tot (ongevraagd-)advies aan de gemeente.