Ga naar de homepage

Op deze pagina vindt u de financiële documenten (kadernota, programmabegroting en jaarrekening) van de gemeente Loon op Zand.

Kadernota

De Kadernota is de eerste stap ter voorbereiding van de jaarlijkse begroting. In de kadernota staan de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering van de gemeente voor het komend jaar. 

Begroting 

Ieder jaar kijken we met veel aandacht naar ons huishoudboekje. Dit noemen we de begroting. Wat hebben we nodig om volgend jaar ons werk te doen? En hoe gaan we dit betalen? De basis hiervoor is de kadernota. 

Jaarrekening

In de jaarrekening wordt gekeken en toegelicht wat de werkelijke uitgaven en inkomsten van het jaar daarvoor waren. Daarnaast bevat de jaarrekening de balans en de controleverklaring van de accountant.

Accordion item is ingeklapt

De gemeenteraad van Loon op Zand heeft unaniem de begroting voor 2024 vastgesteld na een raadsvergadering op 9 november 2023. Vier wijzigingen werden aangebracht in de begroting, en de raad gaf het college vijf opdrachten. Zo heeft de raad unaniem besloten dat de Samen-Loont-Pas, die financiële ondersteuning biedt aan inwoners met beperkte middelen, vanaf volgend jaar zal meestijgen met de prijzen. Een motie over inclusie kreeg ook unanieme steun. Inclusie, gelijkheid en gelijke kansen voor iedereen worden benadrukt, met opdrachten aan het college om inclusie op alle beleidsterreinen te waarborgen. De raad vroeg daarnaast ook aandacht voor betaalbare woningen in de gemeente Loon op Zand, voor het in stand houden van Het Witte Kasteel, en voor Landschapspark Pauwels. De begrotingsinformatie is openbaar beschikbaar op www.loonopzand.bestuurlijkeinformatie.nl.

Hieronder staat de vastgestelde begroting 2024