Ga naar de homepage

De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het daar niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning heeft gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u ontevreden over bent. Of uw vereniging krijgt geen subsidie van de gemeente. Of uw de door u gevraagde voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is afgewezen, terwijl u vindt dat u daar recht op heeft.

Vaak kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit. Dit noemen we een bezwaarschrift.

Accordion item is ingeklapt

U kunt bezwaar maken via een brief. Die brief moet u richten aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad). Welk bestuursorgaan dat is, kunt u vinden op de brief of het formulier (het besluit) dat u heeft ontvangen. Of in de publicatie waarin u over het besluit heeft gelezen.

Het is niet mogelijk om uw brief per e-mail te versturen. U kunt uw brief per post te versturen naar: 

Gemeente Loon op Zand
T.a.v. …
(het bestuursorgaan invullen dat het besluit heeft genomen)
Postbus 7
5170 AA Kaatsheuvel.

U mag uw bezwaarschrift afgeven. Geef de brief in dit geval zelf af bij de balie in het stadhuis aan het Anton Pieckplein 1 in Kaatsheuvel. Vraag daarbij om een bewijs van afgeven. Gooi uw bezwaar dus niet in de brievenbus van het stadhuis: u heeft dan geen bewijs van afgeven.

Accordion item is ingeklapt

Om bezwaar te kunnen maken moet u volgens de wet een belanghebbende zijn. Als u zelf een besluit krijgt van de gemeente, dan bent u meestal een belanghebbende. U kunt dan bezwaar maken. U kunt ook belanghebbende zijn als het besluit niet aan u is gericht, maar wel concrete gevolgen voor u heeft. Of dat zo is hangt af van de feiten en omstandigheden van het geval. Twijfelt u aan uw belang? Schrijf dan in uw bezwaar waarom u vindt dat u belanghebbende bent.

U kunt ook iemand anders vragen om namens u bezwaar te maken. Degene die namens u een bezwaarschrift opstuurt, moet dan een schriftelijke volmacht meesturen met uw handtekening. Hier kunt u een voorbeeld van een volmacht vinden:

Voorbeeld volmacht

Een schriftelijke volmacht is niet nodig als u bezwaar maakt via een advocaat.

Accordion item is ingeklapt

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Die termijn gaat vaak in op de dag nadat het besluit is verstuurd. Soms is dat een andere datum. Dat staat in het besluit. Weet u het niet zeker? Vraag het dan op tijd na bij de gemeente!

U kunt tot en met de laatste dag van de termijn bezwaar maken. Zorg ervoor dat u op tijd bent. Wacht dus niet tot de laatste dag. Als u te laat bent, kan het zijn dat uw bezwaar niet wordt behandeld.

Accordion item is ingeklapt

Voor het schrijven van een bezwaarschrift heeft u meestal geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen. Dit kunt u doen bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat.

In het bezwaarschrift moet in elk geval staan:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • het besluit waarom het gaat. Stuur, als het kan, een kopie van het besluit mee;
 • een duidelijke omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden van het bezwaar);
 • uw handtekening
   

Voldoet uw bezwaar niet aan de eisen? Dan laten wij dit schriftelijk aan u weten. U kunt er dan toch nog voor zorgen dat uw bezwaar aan de eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaar niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard). Belanghebbenden bij het bezwaar krijgen standaard een kopie van het bezwaar. Denk hierbij aan de degene die de vergunning heeft gekregen, waar u bezwaar tegen maakt.

Accordion item is ingeklapt

Voor het behandelen van een bezwaar betaalt u de gemeente niets.

Accordion item is ingeklapt

Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u eerst een ontvangstbevestiging. Daarin staat informatie over hoe uw bezwaar wordt behandeld.

De meeste bezwaren worden behandeld door de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Deze mensen werken niet voor de gemeente. Zij adviseren de gemeente over de beslissing die zij op uw bezwaar moet nemen. Het kan zijn dat een medewerker van de gemeente contact met u opneemt. Deze zal samen met u bespreken wat er aan de hand is. U kijkt samen of er een oplossing kan komen buiten de procedure om.

Als dat niet lukt, krijgt u meestal een uitnodiging voor een hoorzitting bij de commissie bezwaarschriften.

Wanneer u bent uitgenodigd voor een hoorzitting, is het verstandig om te komen. U kunt dan persoonlijk vertellen en uitleggen waarom u bezwaar heeft gemaakt. Ook de gemeente krijgt een uitnodiging voor de hoorzitting. De commissie bezwaarschriften kan ook andere mensen uitnodigen die gehoord moeten worden. Dus niet alleen u als bezwaarmaker en de gemeente.

Een goede voorbereiding is belangrijk. Ga na wat u wilt zeggen en schrijf dit desnoods op.

Zijn er voor de commissieleden nog onduidelijkheden? Dan zullen zij daarover vragen stellen.

U mag een advocaat of een andere vertegenwoordiger naar de hoorzitting meenemen. Vraag in dat geval wel naar de kosten. Die moet u namelijk gedeeltelijk of helemaal zelf betalen. Ook kunt u zich laten bijstaan door bijvoorbeeld getuigen of deskundigen.

De hoorzitting begint met het voorstellen van alle aanwezigen en een uitleg van de procedure. Dat doet de voorzitter. Hierna krijgt u (bezwaarmaker) het woord. Ook de gemeente en eventueel andere belanghebbenden mogen tijdens de hoorzitting hun standpunt naar voren brengen. De commissie stelt als laatste vragen.

De commissie probeert om binnen drie tot vier weken na de hoorzitting een advies uit te brengen. Dit advies gaat naar de afdeling bij de gemeente die het besluit heeft genomen waartegen u bezwaar heeft gemaakt. De gemeente neemt dan een beslissing: het besluit op bezwaar. Bij het besluit op bezwaar zit een kopie van het advies van de commissie. De gemeente kan het advies van de commissie bezwaarschriften overnemen, maar mag ook daarvan afwijken. In dat geval moet de gemeente in het besluit op bezwaar uitleggen waarom wordt afgeweken. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.

Het besluit op bezwaar kan zijn:

 • Niet ontvankelijk. Aan het bezwaar kleven (formele) gebreken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw bezwaar te laat is of wanneer u geen belanghebbende bent. Het bezwaar wordt in dit geval niet inhoudelijk behandeld.
 • Ongegrond. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft gehandhaafd. U krijgt geen gelijk.
 • Gegrond. Het eerder genomen besluit wordt herzien of ingetrokken. U krijgt gelijk.

Accordion item is ingeklapt

Binnen achttien weken nadat het besluit bekend is gemaakt, moet de gemeente besluiten over uw bezwaar. Vaak krijgt u al eerder iets te horen. Soms kan het langer duren. Bijvoorbeeld als uw bezwaar niet compleet was. Ook als er meer onderzoek nodig is, kan de termijn om op uw bezwaar te beslissen worden verlengd. Als dat zo is dan krijgt u daarover een brief.

Accordion item is ingeklapt

De meeste hoorzittingen zijn openbaar. Dit betekent dat ook anderen dan de gemeente of de belanghebbenden naar de hoorzitting kunnen komen. Dit kunnen buurtbewoners zijn die zelf geen bezwaar hebben gemaakt, maar wel geïnteresseerd zijn. Of studenten van een juridische opleiding of een journalist.

De commissie bezwaarschriften kan ook besluiten dat de hoorzitting achter gesloten deuren plaatsvindt. Deze is dan niet openbaar. Hiervoor moet wel sprake zijn van zwaarwegende redenen, zoals zaken van familiaire, medische of financiële aard zijn.

Van de hoorzitting wordt een geluidsopname gemaakt (zonder beeld). Als u dat wenst, kunt u deze opvragen en terug luisteren. Dit kan nadat het besluit op bezwaar is genomen. De voorzitter laat aan het begin van de zitting weten dat er een opname gemaakt wordt. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven. Dan wordt de zitting niet opgenomen. Er wordt dan wel een schriftelijk verslag gemaakt. Het is namelijk wettelijk verplicht om vast te leggen wat er tijdens de zitting wordt besproken.

Het kan zijn dat u zelf een geluidsopname wil maken. Zeg dat dan aan het begin van de hoorzitting voor, of van tevoren. Dan weten ook de andere bezwaarmakers, de leden van de commissie en aanwezige ambtenaren daarvan. U mag geen geluidsopname maken als daarvoor zwaarwegende redenen zijn.

Let op: als één van de andere aanwezigen u daarom vraagt, moet u de opname van de hoorzitting met hen delen, zodat ook zij de hoorzitting terug kunnen luisteren. Het delen met anderen daarbuiten of het publiceren van een geluidsopname, bijvoorbeeld op een website of social media, is niet toegestaan. Ook de gemeente doet dit niet.

Accordion item is ingeklapt

Hieronder ziet u welke zaken de komende zitting gepland staan. Niet elke zitting is openbaar. Soms worden medische, financiële of andere persoonlijke gegevens behandeld, waardoor de commissie besluit om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. Dit kan ook nog kort voor de zitting gebeuren. Het feit dat een zitting vermeld staat op de agenda, betekent niet automatisch dat deze openbaar en voor iedereen toegankelijk is.

Agenda 27 juni 2024

Bezwaarschriften tegen:

 • 19:30 uur: Behandeling bezwaar tegen exploitatievergunning te realiseren Bed & Breakfast.
 • 20:00 uur: Behandeling bezwaren tegen omgevingsvergunning t.b.v. te realiseren kinderopvang.

Locatie: De Gildenbond

Het is mogelijk dat deze gepubliceerde agenda op een later moment wordt gewijzigd.

Komende vergaderdata commissie in 2024:

 • 29-08-2024
 • 26-09-2024
 • 17-10-2024
 • 21-11-2024
 • 19-12-2024

Accordion item is ingeklapt

Tips voor het indienen van een bezwaarschrift

 • Stuur met uw bezwaarschrift een kopie mee van het besluit waarmee u het niet eens bent. Zo is voor iedereen duidelijk om welk besluit het gaat.
 • Noemt u in uw bezwaarschrift meerdere bezwaren? Geef dan elk bezwaar een nummer (1., 2., 3., enzovoort). Dat is voor u en voor de gemeente wel zo overzichtelijk.
 • Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog hebt om een bezwaarschrift in te dienen? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een bezwaarschrift. Als er dan iets fout gaat, loopt u het risico dat uw bezwaarschrift niet meer wordt behandeld.
 • Bent u te laat met uw bezwaarschrift? Geef dan aan waarom u te laat bent.
 • Maak altijd een kopie van uw bezwaarschrift. Bewaar alle brieven die met het bezwaar te maken hebben in een map. U kunt dan alles altijd makkelijk terugvinden.

Accordion item is ingeklapt

Bent u het niet eens met een beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u vaak beroep instellen bij de rechtbank. U moet in het beroepschrift vermelden:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
 • de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent; u moet een kopie van deze beslissing meesturen;
 • een duidelijke omschrijving waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de gronden);
 • uw handtekening.

U kunt per post beroep instellen, maar ook digitaal. Als u per post beroep instelt, dan stuurt u het beroepschrift naar:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Cluster Bestuursrecht
Postbus 90006
4800 PA Breda

Digitaal beroep instellen gaat met uw DigiD, via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger.

Voor het behandelen van een beroepschrift brengt de rechtbank kosten in rekening; dit heet griffierecht.

Meer informatie over het indienen van beroep en de gang van zaken vindt u op www.rechtspraak.nl en www.overheid.nl.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Loon op Zand

Anton Pieckplein 1
5171 CV Kaatsheuvel

Telefoon: 0416-289111
E-mail: info@loonopzand.nl