housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Nieuwsberichten 

Documenten

Planning

  • Week 37 en 38: de extra openbare raadsbijeenkomsten op 10 en 17 september gaan niet door.
  • Week 37: wethouder Jan Brekelmans spreekt met alle fracties over de wensen voor de begroting.
  • Week 38: tijdens de openbare raadsbijeenkomst op 24 september bespreekt de gemeenteraad de resultaten van het informatieproces coalitievorming.
  • Week 40: tijdens de openbare raadsbijeenkomst op 1 oktober gaan raadsleden met elkaar in gesprek over de financiën van de gemeente. Dat doen ze in voorbereiding op de begrotingsbehandeling die op 7 november plaatsvindt.
  • Week 45: tijdens de openbare raadsvergadering op 7 november behandelt de gemeenteraad de begrotingsvergadering.

Kadernota

De Kadernota is de eerste stap om te komen tot een begroting. In de kadernota staan de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering van de gemeente voor het komend jaar.  Op basis van de kadernota wordt een programmabegroting opgesteld.

 Programmabegroting 

Gemeenten zijn verplicht een programmabegroting op te stellen. De programmabegroting wordt opgesteld op basis van de kadernota. De programmabegroting bevat per programma :

  • de doelstelling met de gewenste maatschappelijke effecten;
  • de wijze waarop we deze effecten willen bereiken;
  • de opbrengsten en kosten.

 De programmabegroting wordt door de raad vastgesteld. 

 Jaarrekening

In de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het overzicht van baten en lasten, waarin de totalen per programma ten opzichte van de primitieve begroting en begroting na wijziging zijn weergegeven. Daarnaast bevat de jaarrekening de balans met toelichting en is tevens de bijlage in verband met “Single Information, Single audit”(SiSa) opgenomen alsmede de controleverklaring van de accountant.

mill-tailormade association-rosy