housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Kadernota

De Kadernota is de eerste stap om te komen tot een begroting. In de kadernota staan de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering van de gemeente voor het komend jaar.  Op basis van de kadernota wordt een programmabegroting opgesteld.

 Programmabegroting 

Gemeenten zijn verplicht een programmabegroting op te stellen. De programmabegroting wordt opgesteld op basis van de kadernota. De programmabegroting bevat per programma :

  • de doelstelling met de gewenste maatschappelijke effecten;
  • de wijze waarop we deze effecten willen bereiken;
  • de opbrengsten en kosten.

 De programmabegroting wordt door de raad vastgesteld. 

 Jaarrekening

In de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het overzicht van baten en lasten, waarin de totalen per programma ten opzichte van de primitieve begroting en begroting na wijziging zijn weergegeven. Daarnaast bevat de jaarrekening de balans met toelichting en is tevens de bijlage in verband met “Single Information, Single audit”(SiSa) opgenomen alsmede de controleverklaring van de accountant.

mill-tailormade association-rosy