Ga naar de homepage

De gemeente Loon op Zand gaat veilig en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij met uw gegevens omgaan of dat u het ergens niet mee eens bent. Hieronder wordt beschreven welke rechten u heeft.

Als u vindt dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt, dan kunt u een klacht indienen. Dit doet u door een e-mail te sturen aan fg@loonopzand.nl. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 6 weken af te handelen. 

Recht op inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. U ontvangt een overzicht met onder andere: 

  • De categorieën van persoonsgegevens
  • De ontvangers van de gegevens
  • Het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt
  • De herkomst van de gegevens 

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een ander.

Aanvraag indienen

De belangrijkste verzameling van uw persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de Basis Registratie Personen (BRP). Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP, kunt u deze inzien via Mijn Overheid met uw DigiD. Als u een ander verzoek wilt doen tot inzage neemt u dan contact op met de gemeente via fg@loonopzand.nl. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u te legitimeren. Dit kunt u doen door gebruik te maken van DigiD of op afspraak met uw identiteitsbewijs langs te komen op het gemeentekantoor. Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente u weigeren om inzage te verstrekken in uw gegevens. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met: 

  • Veiligheid van de staat
  • Het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten
  • Gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen
  • Het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of
  • De bescherming van betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen. 

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van gegevens van iemand anders. Als u deze gegevens wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening over het verzoek te geven.

Overzicht persoonsgegevens

Binnen een maand ontvangt u bericht over de door u gevraagde gegevens. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op de juiste manier zijn gebruikt. Als u het niet eens bent met de inhoud van het overzicht of u meent dat de gemeente ten onrechte heeft geweigerd u inzage te geven, dan kunt u bezwaar maken. 

Recht op correctie of verwijdering

Wanneer u onjuistheden heeft gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze worden verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt. U kunt geen gebruik maken van het recht op correctie en verwijdering als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de Basis Registratie Personen (BRP). Voor correctie in de BRP neemt u contact op met Burgerzaken. Ook kunt u geen gebruik maken van het recht van verwijdering indien wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie. Eventuele professionele indrukken, meningen of conclusies hoeven niet te worden aangepast. Wel moeten wij uw mening aan een dossier toevoegen als u daarom vraagt.

Verzoek indienen

Als u een verzoek om correctie of verwijdering wilt doen neemt u contact op met de gemeente. In uw verzoek geeft u aan welke correcties of aanvullingen u wenst of welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag door de juiste persoon wordt gedaan vragen wij om legitimatie. Dit kan door met uw legitimatiebewijs op afspraak langs te komen op het stadskantoor.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek doen.

Wat mag ik van de gemeente verwachten bij een correctie- of verwijderingsverzoek?

De gemeente reageert binnen een maand op een correctie- of verwijderingsverzoek. Indien besloten wordt uw gegevens te corrigeren of te verwijderen, dan doet de gemeente dit zo spoedig mogelijk. In het geval de gemeente onjuiste gegevens aan andere organisaties heeft doorgegeven, worden deze organisaties zo spoedig mogelijk op hoogte gebracht van de correctie of verwijdering.

Als de gemeente besluit niet aan uw verzoek tegemoet te komen ontvangt u hiervan bericht met een onderbouwing van dit besluit.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u bezwaar maken. 

Recht van verzet

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van verzet. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen heeft om u te verzetten. U kunt geen gebruik maken van het recht van verzet als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers zoals de Basis Registratie Personen (BRP). Voor correcties in de BRP neemt u contact op met burgerzaken.

Aanvraag

Als u gebruik wilt maken van uw recht van verzet neemt u contact op met de gemeente via 0416-289111 of fg@loonopzand.nl. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag door de juiste persoon wordt gedaan vragen wij om legitimatie. Dit kan door met uw legitimatiebewijs op afspraak langs te komen op het stadskantoor.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek doen.

Wat mag ik van de gemeente verwachten?

De gemeente beslist binnen een maand of het verzet gerechtvaardigd is. Als u het niet eens bent op dit besluit kunt u bezwaar maken.