Logo Gemeente Loon op Zand

Wereld van de Efteling 2030

Accordion item is ingeklapt

De gemeenteraad van Loon op Zand nam op 19 september 2019 een herstelbesluit over het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’. Het bestemmingsplan is niet inhoudelijk aangepast. In het herstelbesluit zijn de al eerder vastgestelde voorwaarden uitdrukkelijker opgenomen. Vergeleken met het in september 2018 vastgestelde bestemmingsplan biedt het herstelbesluit geen extra uitbreidingsmogelijkheden voor de Efteling.  Lees meer in het nieuwsbericht.

Accordion item is ingeklapt
 • De Efteling en de gemeente boden inwoners, bedrijven en andere organisaties de mogelijkheid mee te denken en mee te praten over de uitbreidingsplannen van de Efteling. Het was een intensief traject van ruim twee jaar met het Masterplan Wereld van de Efteling als voorlopig eindresultaat. 
 • Inwoners en belanghebbenden konden op het Ontwerp Masterplan een inspraakreactie, ook wel zienswijze genoemd, indienen.
 • De gemeente ontving 54 inspraakreacties. Vooral over de verkeersoverlast (files), parkeren, geluidshinder en aantasting van leefomgeving en natuur maken indieners zich zorgen. Aan de hand van de inspraakreacties zijn zaken aangepast en aangevuld.
 • De gemeenteraad stelde het Ontwerp Masterplan Wereld van de  Efteling gewijzigd vast op 16 februari 2017.
 • Na de vaststelling van het masterplan stelde de initiatiefnemer in nauw overleg met de gemeente  een (voorontwerp)bestemmingsplan en Notitie Reikwijdte en Detailniveau op.
 • Milieueffectenrapport, inclusief afwegingen (verkeers)varianten.
 • Ingekomen vooroverleg- en inspraakreacties op voorontwerpbestemmingsplan en zienswijzen op de NotitieReikwijdte en detailniveau beantwoord.
 • Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ inclusief MER lag voorjaar 2018 voor iedereen ter inzage. 94 zienswijzen.
 • De ingekomen zienswijzen hebben geleid tot significante aanpassingen en aanvullingen om meer zekerheden aan te brengen tussen de ervaren leefbaarheid van onze inwoners en de belangen van de initiatiefnemer.
 • Op 20 september 2018 stelde de gemeenteraad van Loon op Zand het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) gewijzigd vast. Voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vaststelde, zijn een aantal extra aanpassingen op voordracht van de gemeenteraad doorgevoerd in het bestemmingsplan.
 • Ook naar aanleiding van inkomen zienswijzen, en ambtshalve voorstellen, zijn bij vaststelling van het bestemmingsplan aanpassingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
 • Na de vaststelling van het bestemmingsplan zijn drie beroepschriften, namens meerdere cliënten, ingekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 • Op 1 maart 2019 deed de voorzieningenrechter uitspraak op de voorlopige voorziening. Deze uitspraak is beschikbaar via deze pagina. De beroepsprocedure (bodemprocedure) loopt nog. Er is nog geen zittingsdatum bekendgemaakt door de Raad van State.
 • De gemeenteraad heeft op 19 september 2019, dus tijdens de lopende beroepsprocedure, een herstelbesluit genomen over het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’.

Accordion item is ingeklapt

In Kaatsheuvel is attractiepark de Efteling gevestigd. De Efteling werd op 31 mei 1952 officieel geopend. In de decennia die volgden, groeide ‘de Efteling’ uit tot ‘de Wereld van de Efteling’. Bezoek voor meer informatie over het attractiepark en de bijbehorende verblijfsaccommodaties de website van de Efteling: www.efteling.com.