Logo Gemeente Loon op Zand

Uw plannen kunt u vooraf indienen door het formulier vooroverleg omgevingsvergunning in te vullen. U heeft nog geen recht op een omgevingsvergunning als u dit formulier invult. Nadat u dit formulier heeft ingevuld, brengen we de kosten (leges) in rekening op basis van de legesverordening van de gemeente Loon op Zand.

Vraag uw vooroverleg omgevingsvergunning aan

Aanvraagformulier
Gegevens van de aanvrager
Uw vooroverleg
Lokale en kadastrale aanduiding van het perceel
Verzoek
Uiterlijk van het bouwwerk
Bijlagen
Wat u in dient te leveren is afhankelijk van het verzoek. Maar meestal heeft u nodig:
- Bestaande kadastrale situatietekening schaal 1:1000
- Nieuwe situatietekening met maatvoering van bebouwing tot perceelsgrenzen
- Kleurenfoto’s van de bestaande situatie
- Tekeningen van de plattegrond(en) met renvooi (Bestaand en Nieuw) schaal 1:100
- Tekening(en) met lengte- en dwarsdoorsneden (Bestaand en Nieuw) schaal 1:100
- Tekening(en) met alle gevelaanzichten (Bestaand en Nieuw) schaal 1:100
- Tekening(en) met principedetails schaal 1:5 of 1:20
Ontwerper
Opmerkingen
Gemachtigde
Hierbij machtig ik onderstaande om namens mij het vooroverleg te begeleiden.
Daarbij wens ik van alle communicatie een afschrift te ontvangen.
Ondertekening
Akkoordverklaringen

Aanvullende informatie

Legesverordening

Een omgevingsvergunning en het vooroverleg kosten geld. Deze kosten staan in de legesverordening.

Gasloos bouwen

Vanaf 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om uw nieuwbouwplan aan te sluiten op het gasnet. Dit is opgenomen in de Wet Voortgang energietransitie (VET). U dient rekening te houden met alternatieven, zoals zonnepanelen of een warmtepomp (lucht). De gemeente Loon op Zand heeft geen subsidiemogelijkheden.

Bibob

Sinds 1 mei 2018 is de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) binnen de gemeente Loon op zand van kracht. Met de Wet Bibob wil de gemeente voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteert. Met behulp van de Wet Bibob kan het bestuursorgaan onderzoeken of de persoon ‘met wie zij zaken doet’ betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat er enige vorm van gevaar is kan het bestuursorgaan besluiten de gevraagde vergunning niet te verlenen.

Privacywet

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) in werking getreden. De persoonsgegevens, behorende bij dit verzoek worden geregistreerd in het registratiesysteem (GISVG) van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Veiligheid. De aangeleverde stukken zullen worden gearchiveerd en worden volgens de Archiefwet, gemeente Loon op Zand zorgvuldig bewaard of verwijderd.