Ga naar de homepage

Projectinhoud

Op de locatie Bernsehoef 1 te Kaatsheuvel was een (voormalige) vleeskuikenhouderij gevestigd. De vergunning voor het volledige veebestand is in 2005 ingetrokken.
Op het plangebied is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Geconsolideerd’ van de gemeente Loon op Zand van toepassing. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming ‘Agrarisch’ met een bouwvlak en de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’.

De initiatiefnemer is voornemens een recreatief bedrijf te starten met een tiental recreatieappartementen en een kleinschalig kampeerterrein. Hiertoe dient de agrarische bestemming te worden gewijzigd in de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’. De ontwikkeling is in strijd met de regels van het vigerende bestemmingsplan. Derhalve dient een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen.

Hiervoor heeft initiatiefnemer een voorontwerpbestemmingsplan “Bernsehoef 1, Kaatsheuvel” opgesteld. Het bestemmingsplan bestaat uit een Toelichting met onderzoeken, verbeelding en de daarbij behorende regels. De digitale versie is juridisch bindend. Op dit project is nog geen zienswijze of bezwaar mogelijk. Dit kan pas als het ontwerpbestemmingsplan 6 weken terzage wordt gelegd.