Ga naar de homepage

De informatie van de gemeente is openbaar. Veel gegevens zijn voor u toegankelijk, maar niet alle. Dat is geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Wilt u iets van de gemeente weten?

Stuur uw WOB verzoek met vermelding van uw naam en adresgegevens naar: Gemeente Loon op Zand, Postbus 7, 5170 AA  Kaatsheuvel.

(met ingang van 1 december 2013 is het niet meer mogelijk verzoeken om informatie op grond van de Wob, per e-mail of fax bij de gemeente in te dienen).