housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Project de Nieuwe Wetering naar nieuwe fase


Op dinsdag 31 maart werd in de collegevergadering de voortgang van de nieuwe Wetering besproken. In het voorstel dat deze week naar de raad gaat is een financiële doorkijk en planning gemaakt. Ook wordt dieper ingegaan op de rolverdeling met de Wetering Plan Groep, in het proces en de exploitatie. Nieuwe ontwikkelingen zoals de architectenkeuze en wat er gaat gebeuren met de oudbouw komen ook aan bod. 

De raad gaf eerder aan behoefte te hebben aan duidelijke informatie. Onder meer over financiële kaders en risico's en algemene kaders waarbinnen het project zich verder moet ontwikkelen. Inmiddels is duidelijk dat het project volgens planning loopt, om te komen tot een voorlopig ontwerp van de nieuwe ‘huiskamer’ van Loon op Zand. De eerste contouren zoals geschetst in 2016 worden zichtbaar. Toen werd nog uitgegaan van nieuwbouw, terwijl nu is gekozen voor ingrijpende verbouw. 

Financiële consequenties niet te voorzien in 2016

De gemeenteraad besloot in 2016 om de Wetering te ontwikkelen tot een nieuw gemeenschapshuis van, door en voor de kern van Loon op Zand. Destijds is een voorlopige inschatting gemaakt van de kosten. Inmiddels is op basis van het burgerinitiatief een Programma van Eisen samengesteld, zijn de kosten doorgerekend en is de afschrijvingsmethodiek beoordeeld. Op basis van de huidige inzichten is een voorlopige berekening gemaakt. De investering komt nu uit op € 7 miljoen, wat leidt tot een structurele last van € 443.000. Het college vraagt de raad om hun afwegingen in deze mee te nemen in de Kadernota, die in juni verschijnt.

Wetering Plan Groep kartrekker in project

In het gehele traject heeft de Wetering Plan Groep (WPG) een grote rol. Omdat het gaat om een burgerinitiatief, ziet het college hen als kartrekker. De WPG heeft veel invloed gehad op de gemaakte keuzes. Zij stelden het Programma van Eisen op en waren leidend in de keuze voor de architect, zoals ze straks ook bepalend zijn in de ontwerpfase. Richting de uitvoering komt het initiatief uiteraard meer bij bouwkundige specialisten te liggen.

De Twee Snoeken gaat nieuwe Wetering ontwerpen

Uit vier inschrijvingen en presentaties werd gekozen voor De Twee Snoeken uit ’s-Hertogenbosch, om vorm te geven aan het nieuwe gemeenschapshuis. Hun inschrijving werd goed beoordeeld op alle criteria en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Kenmerkend voor de visie zijn het dorpse karakter, veel licht en openheid en de verbinding met de omgeving.

Aan de oudbouw moet straks invulling worden gegeven door een commerciële partij. In de loop van de komende maanden wordt de interesse hiervoor geïnventariseerd. 

mill-tailormade association-rosy