Ga naar de homepage

Lees hieronder de antwoorden op de veelgestelde vragen over de wet Waardering onroerende zaken (WOZ) en de WOZ- waarde.

Accordion item is ingeklapt

Een WOZ-beschikking is een officieel document waarmee de gemeente de waarde van een woning/pand vaststelt. De gemeente Loon op Zand combineert de WOZ-beschikking met een aantal gemeentelijke belastingen; onroerende zaakbelasting (OZB), hondenbelasting en de riool- en afvalstoffenheffing.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente stuurt de WOZ-beschikking aan de belanghebbende van het betreffende object.  Dit is: 

  • Degene die op 1 januari van dit jaar eigenaar van de woning is;
  • Degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een (bedrijfs)pand/niet-woning;
  • Degene die op 1 januari huurder is van een woning.

Accordion item is ingeklapt

De WOZ-waarde wordt jaarlijks op een vaste waardepeildatum vastgesteld. Dat is altijd 1 januari van het jaar daarvoor. 

Accordion item is ingeklapt

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van uw onroerende zaakbelasting (OZB) te bepalen en als basis voor de aanslag reclamebelasting. Eigenaren van woningen en niet-woningen en van de gebruikers van niet-woningen betalen OZB. Gebruikers van woningen krijgen geen aanslag OZB. Het bedrag van de aanslag OZB is een percentage van de WOZ-waarde.

 

Accordion item is ingeklapt

In de Wet WOZ staat hoe de waarde van onroerende zaken wordt bepaald. De gemeente verzamelt vastgoedgegevens zoals: 

  • bouw- of renovatiejaar, 
  • objectgegevens en 
  • vraag- en verkoopprijsgegevens. 

Ook bekijkt de gemeente de vrije verkoopwaarde. Dit is de waarde van een huis als het in de normale situatie van vraag en aanbod zou worden verkocht. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de bepaling van de WOZ waarde geen rekening gehouden. Verder voert de gemeente per wijk een taxatie uit van karakteristieke panden. De waarde van de overige panden van hetzelfde type leidt de gemeente hiervan af. 

Accordion item is ingeklapt

U hoeft geen OZB gebruik voor een huurwoning te betalen. De regel met betrekking tot de WOZ-waarde is dus alleen ter informatie op het aanslagbiljet vermeld. 

Accordion item is ingeklapt

Als u de woning vóór 1 januari 2022 heeft verkocht en de woning is ook vóór 1 januari bij de notaris overgedragen, hoort u geen aanslag meer te ontvangen voor de eigendom van uw verkochte woning. Is dat toch het geval neem dan contact met ons op.

Heeft u de woning op of ná 1 januari 2022 bij de notaris overgedragen, dan was u op 1 januari 2022 nog eigenaar, en ontvangt u terecht de aanslagen voor de eigendom. De situatie op 1 januari 2022 is bepalend voor de belastingplicht voor het hele jaar. Ontheffing van het eigendomsdeel van de OZB in de loop van 2022 is niet mogelijk. De verrekening bij de notaris houdt in dat de koper van uw oude woning aan u een vergoeding betaalt voor deze aanslagen. Dit is een afspraak tussen u en de koper, waar de gemeente geen partij bij is.  

Accordion item is ingeklapt

U kunt de WOZ-waarde(s) opvragen via www.wozwaardeloket.nl. U kunt hier door het invullen van de adres gegevens de WOZ-waarde(s) opvragen. Het opvragen van de WOZ-waarden is niet onbeperkt. Er kunnen maximaal 5 waarden worden opgevraagd.

Ook kunt u bij de gemeente de WOZ-waarde(s)  opvragen via telefoonnummer 0416-289111 of per mail belastingen@loonopzand.nl. Belangrijk om te weten is dat de gemeente alleen de WOZ-waarde verstrekt. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

Accordion item is ingeklapt

Het is mogelijk dat de WOZ-waarde van uw object op het moment van aanslagoplegging nog niet is bepaald door het taxatiebureau. U ontvangt het aanslagbiljet alsnog later in het jaar. Als u zich geregistreerd heeft bij MijnOverheid dan ontvangt u het aanslagbiljet alleen digitaal in uw berichtenbox.