Logo Gemeente Loon op Zand

De Wmo adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de participatiewet.

Wat doet de Wmo Adviesraad

De Wmo adviesraad is een door de gemeenteraad ingesteld adviesorgaan. De Wmo adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente  over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de participatiewet. Dat doen ze door met de ambtenaren mee te denken over nog te ontwikkelen beleid. Maar ook om te zien hoe een en ander uitpakt in de praktijk. Hierover geven ze formele adviezen zowel aan het college van B&W als aan de gemeenteraad. De afgelopen periode valt te denken aan de woonvisie, de invoering van de nieuwe Hulp bij de Huishouding, de aanpassing daarvan, de verordening jeugdhulp. Onderwerpen waar we het nu over hebben met de gemeente zijn bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid en mantelzorg.

Accordion item is ingeklapt

De Wmo adviesraad bestaat nu uit zeven personen met een onafhankelijk voorzitter. Ieder zit er op persoonlijke titel, zonder last en ruggenspraak. Wel heeft iedereen zo zijn contacten bij organisaties (politieke partijen, KBO, Casade).  De raad zoekt nieuwe leden. Wilt u meer informatie of heeft u interesse? Download de vacaturetekst.

Accordion item is ingeklapt

De Wmo adviesraad vergadert eens in de zes weken. Er zijn een zestal vaste werkgroepen die het voorwerk doen. Soms wordt er tijdelijk een werkgroep ingesteld om zich in een bepaald onderwerp te verdiepen. Ze zijn druk bezig om een netwerk van verenigingen en organisaties op te bouwen die ons van informatie voorzien. De Adviesraad heeft een vaste ambtelijke ondersteuning.

Accordion item is ingeklapt

De groep bestaat nu uit 7 personen met een onafhankelijk voorzitter. Ieder zit erop persoonlijke titel, niet namens een organisatie. Wel heeft iedereen zo zijn contacten bij organisaties (politieke partijen, KBO, Casade).  

BeleidsonderwerpenWAR vertegenwoordigingBetrokken verenigingen en organisaties
De gemeentegids/site, Werving nieuwe WAR leden en Relatie en communicatie met verenigingen en organisatiesVoorzitter: Joost van de Wouw, Ton Honkoop, Anja Beks, Henk Schouwenaars
Bezwaar en beroepsprocedureVoorzitter: Ton Honkoop, Wim Veldkamp
Wijkgericht werken en Hulp bij HuishoudingVoorzitter: Joost van de Wouw, Ton Honkoop, Wim Veldkamp, Cees Meijer, Guus van Es, Henk SchouwenaarsKBO’s, mantelzorg, Zonnebloem
Jeugd(zorg)Voorzitter: Joost van de Wouw, Ton Honkoop, Wim Veldkamp, Cees Meijer, Guus van Es, Henk Schouwenaars
Mantelzorg, Vrijwilligers en CliëntenondersteuningVoorzitter: Joost van de Wouw, Ton Honkoop, Wim Veldkamp, Cees Meijer, Guus van Es, Henk SchouwenaarsKBO’s, mantelzorg, Zonnebloem
Facilitaire zaken, “stenen” (wijkcentra, leefbaarheid), relatie met Ruimtelijke Ordening, Woonvisie, prestatieafspraken, en uitvoeringsagendaVoorzitter: Cees Meijer, Wim Veldkamp, Guus van Es, Henk SchouwenaarsHBV, gehandicaptenplatform, Seniorenraad
Inkomensbeleid, armoedebeleid (minimabeleid)Voorzitter: Anja Beks, Wim Veldkamp, Ton vanuit KBO FNV, st Leergeld, KDC, st Omzien naar elkaar, Voedselbank
Participatiewet, Baanbrekers Voorzitter: Anja Beks, Wim Veldkamp, Joost van de WouwFNV, participatieraad Baanbrekers
DoelgroepenvervoerVoorzitter: Joost van de Wouw, Ton HonkoopGehandicaptenplatform

De Wmo adviesraad is niet het aangewezen orgaan om individuele zaken in behandeling te nemen. Als u toch van mening bent dat het beleid anders uitpakt dan bedacht, hoort de Wmo adviesraad dat graag van u. Uiteraard kunt u altijd via de betrokken organisatie of vereniging uw zorg kenbaar maken. De Wmo adviesraad hoort het dan graag van de belangenorganisatie, gaat hier mee in gesprek en gaat, indien noodzakelijk en gewenst, over tot (ongevraagd-)advies aan de gemeente.