Logo Gemeente Loon op Zand

De Wmo adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de participatiewet.

De Wmo adviesraad is een door de gemeenteraad ingesteld adviesorgaan. De Wmo adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente  over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de participatiewet. Dat doen ze door met de ambtenaren mee te denken over nog te ontwikkelen beleid. Maar ook om te zien hoe een en ander uitpakt in de praktijk. Hierover geven ze formele adviezen zowel aan het college van B&W als aan de gemeenteraad. De afgelopen periode valt te denken aan de woonvisie, de invoering van de nieuwe Hulp bij de Huishouding, de aanpassing daarvan, de verordening jeugdhulp. Onderwerpen waar we het nu over hebben met de gemeente zijn bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid en mantelzorg.

Accordion item is ingeklapt

De Wmo adviesraad bestaat nu uit zeven personen met een onafhankelijk voorzitter. Ieder zit er op persoonlijke titel, zonder last en ruggenspraak. Wel heeft iedereen zo zijn contacten bij organisaties (politieke partijen, KBO, Casade).  De raad zoekt nieuwe leden. Wilt u meer informatie of heeft u interesse? Download de vacaturetekst.

Accordion item is ingeklapt

De Wmo adviesraad vergadert eens in de zes weken. Er zijn een zestal vaste werkgroepen die het voorwerk doen. Soms wordt er tijdelijk een werkgroep ingesteld om zich in een bepaald onderwerp te verdiepen. Ze zijn druk bezig om een netwerk van verenigingen en organisaties op te bouwen die ons van informatie voorzien. De Adviesraad heeft een vaste ambtelijke ondersteuning.

Accordion item is ingeklapt

De groep bestaat nu uit 7 personen met een onafhankelijk voorzitter. Ieder zit erop persoonlijke titel, niet namens een organisatie. Wel heeft iedereen zo zijn contacten bij organisaties (politieke partijen, KBO, Casade).  

ThemagroepOnderwerpenLeden WAR 
Voorzieningen (individuele en algemene)
 • CliĆ«ntondersteuning
 • Hulp bij huishouding
 • Vrijwilligersbeleid
 • Mantelzorgbeleid
 • Zorginnovatie/'beste idee'
 • Inkoop/contracten
 • Klussen- en Diensten-centrale
 • Doelgroepenvervoer
Marianne Spitters-Maas, Jacques Mulders, Joost van de Wouw 
Faciliterend beleid
 • Leefbaarheid/voorliggend veld
 • Rode Loper/wijkcentra
 • Accommodatiebeleid
 • Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang
 • Wijkgericht werken
 • Dementievriendelijke gemeente
 • Woonvisie en prestatieafspraken met woningcorporaties
 • Sport
 • Inburgering
Jacques Mulders, Henk Schouwenaars, Marianne Spitters-Maas 
Werk en inkomen
 • Inkomens- en minimabeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Participatiewet
 • Baanbrekers
Anne + Ingrid Winter, Jacques Mulders, Paul van Dijk 
Jeugd en onderwijs
 • Jeugdhulp regionaal
 • Lokaal preventief Jeugdbeleid
 • Vergunninghouders = inburgering
 • Laaggeletterdheid/Taalhuis
 • Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
 • Onderwijsachterstanden, huisvesting
 • Kinderopvang
Joost van de Wouw, Henk Schouwenaars, Paula Camps, Ingrid Winter 

De Wmo adviesraad is niet het aangewezen orgaan om individuele zaken in behandeling te nemen. Als u toch van mening bent dat het beleid anders uitpakt dan bedacht, hoort de Wmo adviesraad dat graag van u. Uiteraard kunt u altijd via de betrokken organisatie of vereniging uw zorg kenbaar maken. De Wmo adviesraad hoort het dan graag van de belangenorganisatie, gaat hier mee in gesprek en gaat, indien noodzakelijk en gewenst, over tot (ongevraagd-)advies aan de gemeente.