Ga naar de homepage

De Wmo adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de participatiewet.

De Wmo adviesraad is een door de gemeenteraad ingesteld adviesorgaan. De Wmo adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente  over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de participatiewet. Dat doen ze door met de ambtenaren mee te denken over nog te ontwikkelen beleid. Maar ook om te zien hoe een en ander uitpakt in de praktijk. Hierover geven ze formele adviezen zowel aan het college van B&W als aan de gemeenteraad. De afgelopen periode valt te denken aan de woonvisie, de invoering van de nieuwe Hulp bij de Huishouding, de aanpassing daarvan, de verordening jeugdhulp. Onderwerpen waar we het nu over hebben met de gemeente zijn bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid en mantelzorg.

Accordion item is ingeklapt

Wij zoeken collega’s en/of medeburgers die betrokkenheid of extra interesse en/of ervaring hebben bij of op de gebieden jeugdhulp, schuldhulpverlening, geestelijke gezondheid en maatschappelijke ondersteuning. Heb jij die ervaring nog niet?  Geen nood, je kunt die ervaring bij ons opdoen. Je betrokkenheid bij de lokale samenleving staat voorop. Ook zoeken wij iemand die ervaring en/of affiniteit heeft met secretariaatswerkzaamheden, communicatie en webbeheer.

Heb jij belangstelling om je in te zetten voor een mooi en leefbaar Loon op Zand neem dan contact op met onze voorzitter: Henk Schouwenaars via 06 46 25 27 17 of mail naar schouwenaars.henk@gmail.com.

Accordion item is ingeklapt

De Wmo Adviesraad is ingesteld door de gemeente Loon op Zand om haar te adviseren over zaken die te maken hebben met dorpsgenoten die op de een of andere manier in de knel zijn geraakt. Dit met het oogmerk dat ook zij volwaardig kunnen (blijven) meedoen in onze samenleving.

Het gaat hierbij specifiek om onderwerpen als:

 • Leefbaarheid
 • Wijkcentra
 • Armoedebeleid
 • Mantelzorg
 • Jeugdhulp
 • Wmo-begeleiding
 • Cliëntondersteuning etc.

Hoewel het in onze gemeente in vergelijking met andere gemeenten over het algemeen niet slecht gaat, zijn er niettemin regelmatig zorgen die om aandacht vragen. Ook in onze gemeenten zullen er altijd mensen zijn die in de knel  (zijn ge-) komen. Zij verdienen onze extra steun.

De leden van de Wmo Adviesraad vormen een gevarieerd en enthousiast team van vrouwen en mannen, uit De Moer, Kaatsheuvel en Loon op Zand,  die graag met elkaar trachten de gemeente in het sociale domein met raad en daad terzijde te staan.

Momenteel maakt de Wmo Adviesraad een transitie door op twee fronten. We groeien van een Wmo Adviesraad door naar een Sociale Adviesraad, daarmee aangevend dat de Sociale Adviesraad over alle aspecten in het sociale domein gaat. De Adviesraad gaat dat doen op meer afstand van de gemeente zoals dat thans nog het geval is. Gekozen is voor een constructie van een stichting. 

De Adviesraad komt in principe eens in de zes weken bijeen en werkt daarnaast in themagerichte werkgroepen. De Adviesraad werkt in toenemende mate samen met partners in de regio.  Een uitgelezen kans om je bestaande netwerk uit te breiden of te vernieuwen.

Voor dit vrijwilligerswerk is een beperkte tegemoetkoming in de kosten beschikbaar.

Accordion item is ingeklapt

De Wmo adviesraad vergadert eens in de zes weken. Er zijn een zestal vaste werkgroepen die het voorwerk doen. Soms wordt er tijdelijk een werkgroep ingesteld om zich in een bepaald onderwerp te verdiepen. Ze zijn druk bezig om een netwerk van verenigingen en organisaties op te bouwen die ons van informatie voorzien. De Adviesraad heeft een vaste ambtelijke ondersteuning.

Accordion item is ingeklapt

De groep bestaat nu uit 7 personen met een onafhankelijk voorzitter. Ieder zit erop persoonlijke titel, niet namens een organisatie. Wel heeft iedereen zo zijn contacten bij organisaties (politieke partijen, KBO, Casade).  

ThemagroepOnderwerpenLeden WAR 
Voorzieningen (individuele en algemene)
 • Cliëntondersteuning
 • Hulp bij huishouding
 • Vrijwilligersbeleid
 • Mantelzorgbeleid
 • Zorginnovatie/'beste idee'
 • Inkoop/contracten
 • Klussen- en Diensten-centrale
 • Doelgroepenvervoer
Marianne Spitters-Maas, Jacques Mulders, Joost van de Wouw 
Faciliterend beleid
 • Leefbaarheid/voorliggend veld
 • Rode Loper/wijkcentra
 • Accommodatiebeleid
 • Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang
 • Wijkgericht werken
 • Dementievriendelijke gemeente
 • Woonvisie en prestatieafspraken met woningcorporaties
 • Sport
 • Inburgering
Jacques Mulders, Henk Schouwenaars, Marianne Spitters-Maas 
Werk en inkomen
 • Inkomens- en minimabeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Participatiewet
 • Baanbrekers
Anne + Ingrid Winter, Jacques Mulders, Paul van Dijk 
Jeugd en onderwijs
 • Jeugdhulp regionaal
 • Lokaal preventief Jeugdbeleid
 • Vergunninghouders = inburgering
 • Laaggeletterdheid/Taalhuis
 • Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
 • Onderwijsachterstanden, huisvesting
 • Kinderopvang
Joost van de Wouw, Henk Schouwenaars, Paula Camps, Ingrid Winter 

De Wmo adviesraad is niet het aangewezen orgaan om individuele zaken in behandeling te nemen. Als u toch van mening bent dat het beleid anders uitpakt dan bedacht, hoort de Wmo adviesraad dat graag van u. Uiteraard kunt u altijd via de betrokken organisatie of vereniging uw zorg kenbaar maken. De Wmo adviesraad hoort het dan graag van de belangenorganisatie, gaat hier mee in gesprek en gaat, indien noodzakelijk en gewenst, over tot (ongevraagd-)advies aan de gemeente.