Logo Gemeente Loon op Zand

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ondanks ingediende zienswijzen toch ingestemd met het winningsplan Loon op Zand-Zuid. Dit betekent uitbreiding en verlenging van de gaswinning tot 2026. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het instemmingsbesluit.

Teleurstellend 

Wethouder Gerard Bruijniks: “Ik ben teleurgesteld dat de minister ondanks onze zienswijze toch instemt om gas te gaan boren op de locatie Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid. We overwegen om in beroep te gaan, maar verdiepen ons nu eerst in de reactie van de minister. Ook overleggen we met de gemeenten Tilburg en Waalwijk en andere overheden om te kijken of we gezamenlijk stappen kunnen ondernemen.” 

Risico’s milieu

De gemeente Loon op Zand is tegen gaswinning in het gaswinningsgebied Loon op Zand-Zuid dat deels onder Tilburg Noord ligt. Het besluit van de minister om in te stemmen met de uitbreiding en verlenging van de gaswinning in Loon op Zand staat haaks op de omslag die de gemeente maakt naar duurzame energie. Verder brengt het boren naar gas ongewenste risico’s met zich mee voor natuur en milieu. 

Definitief instemmingsbesluit ter inzage

Het definitieve instemmingsbesluit van de minister ligt vanaf 15 november tot en met 27 december 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Loon op Zand (Anton Pieckplein 1 Kaatsheuvel). Een kennisgeving wordt vandaag gepubliceerd op www.nlog.nl. Als u een zienswijze heeft ingediend óf als u belang hebt bij het besluit en om gegronde redenen niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, kunt u tegen het besluit een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.