housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Zorgvuldige en degelijke afwegingen centraal bij begroting 2020-2023


De gemeente Loon op Zand heeft in de begroting 2020-2023 een structureel tekort van 3,7 miljoen euro opgelost. Ondanks de zware bezuinigingsopgave presenteert de gemeente een meerjarige begroting waarvan het eerste jaar met een positief saldo eindigt. Op 7 november bespreekt de gemeenteraad de begroting. 

Download de begroting (.PDF)

Gezamenlijke inspanning van het college en alle raadsfracties heeft geresulteerd in een meerjarige begroting waarvan het eerste jaar sluitend is. Met een inwonersenquête heeft de gemeente de inwoners van de gemeente Loon op Zand betrokken bij de bezuinigingskeuzes. 

Ambities bijstellen

We zijn en blijven een gemeente met ambities. De confrontatie met de tegenvallers heeft ons gedwongen om grote ambities bij te stellen. Zo zijn de ambities op het gebied van innovatie Jeugd en Wmo bijgesteld. Ook zijn de kapitaallasten aangesloten bij de realiteit en is de OZB licht verhoogd. Samen met een forse stijging van de toeristenbelasting zorgen deze maatregelen voor het oplossen van het begrotingstekort.

Verhoging lokale lasten

Wethouder Gerard Bruijniks: “De afvalstoffenheffing stijgt met 40% voor een meer-persoonshuishouden. Dit betreuren wij, maar kon niet worden voorkomen. Sinds 2009 is er geen indexering toegepast waar deze wel had gemogen. Als we de afgelopen jaren elke jaar een inflatiecorrectie hadden toegepast, waren we ook op dit tarief uitgekomen voor 2020.”

Veilige leefomgeving 

De begroting sluit aan op de kernwaarden van onze inwoners. Het sleutelwoord hierin is een veilige leefomgeving waarin we naar elkaar omzien: saamhorigheid in alle drie de kernen. Zo sluit de begroting grotendeels aan bij de wensen van onze inwoners, worden de verenigingen en vrijwilligers ontzien en blijft de kwaliteitsbewaking van de openbare ruimte overeind. 

Vertrouwen in de toekomst 

Wethouder Jan Brekelmans: “Ik ben trots op de manier waarop we de afgelopen tijd hebben samengewerkt. Het college is ervan overtuigd dat de gemeenteraad met de voorgestelde begroting een verantwoorde afweging kan maken tussen de ambities en noodzakelijke keuzes voor de jaren 2020-2023. Met als doel om met vertrouwen een positieve toekomst tegemoet te gaan.” 

mill-tailormade association-rosy