housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling naar raad ter vaststelling


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand legt het Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling ter vaststelling voor aan de raad. Op grond van inspraakreacties stelt het college voor het Masterplan te wijzigen door de mogelijk zuidelijke toegangsweg via Hooispoor te laten vervallen. Ongeveer de helft van de 54 ontvangen inspraakreacties ging daar over. Varianten van een meer noordelijk gelegen extra ontsluiting worden onderzocht. 

Meedenken en meepraten over uitbreidingsplannen Efteling

Het Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling 2030 geeft een doorkijk naar de gewenste uitbreiding van de Efteling. De Efteling en de gemeente boden inwoners, bedrijven en andere organisaties de mogelijkheid mee te denken en mee te praten over de plannen. Het was een intensief traject van ruim twee jaar met het Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling als voorlopig eindresultaat.   

Route via Hooispoor uit Ontwerp Masterplan

Inwoners en belanghebbenden konden op het Ontwerp Masterplan een inspraakreactie, ook wel zienswijze genoemd, indienen. De gemeente ontving 54 inspraakreacties. Vooral over de verkeersoverlast (files), parkeren, geluidshinder en aantasting van leefomgeving en natuur maken indieners zich zorgen.

Op grond van de reacties stelt het college de gemeenteraad voor om de route via Hooispoor te laten vervallen. Niet alleen inwoners hadden hier moeite mee, maar ook Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie. De Efteling is hierover op constructieve wijze in gesprek met deze organisaties.

Aanpassingen Europlaan en N261

Mede op verzoek van de gemeenteraad wordt gekeken welke aanpassingen er op korte termijn op de Europalaan in Kaatsheuvel mogelijk zijn. De provincie onderzoekt mogelijke aanpassingen op de N261 (Midden-Brabantweg). De Bevrijdingsweg kan ook meer gebruikt  worden om het dorp in en uit te komen op drukke tijden. 

Zuidelijke toegang naar park in toekomst onder voorwaarden

De varianten van een route naar de Efteling in de directe omgeving van de verblijfsaccommodaties  worden onderzocht op het effect op natuur en milieu. Er worden bovendien een aantal voorwaarden gesteld. De condities zijn:

  • Nut en noodzaak van de zuidelijke toegang moeten worden aangetoond op grond van de bezoekersgroei richting 2030, daar is in 2020 beter zicht op dan nu;
  • De effecten van de maatregelen rondom en op de Europalaan en het parkeren op afstand blijken onvoldoende om de toenemende groei van bezoekersverkeer zonder oponthoud af te wikkelen;
  • Onderzoek en experimenten met Smart Mobility en het stimuleren van Openbaar Vervoer zorgen ondanks serieuze inzet niet voor substantiĆ«le afname van de vervoersstromen.

Volgende stappen

De gemeenteraad behandelt het Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling in de vergaderingen van 9 februari (opiniĆ«rend) en 16 februari (besluitvormend). Er is geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid. 

Na vaststelling door de raad, wordt op basis van het plan een nieuw bestemmingsplan inclusief MilieuEffectrapportage (met daarin een onderzoek naar het Meest Milieuvriendelijke Alternatief) opgesteld. Daar is wel reactie op mogelijk.

mill-tailormade association-rosy