Ga naar de homepage

Met de verdere versoepeling van coronamaatregelen, zijn enkele locaties verplicht om bezoekers te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs (CTB). Deze verplichte controle is bedoeld om de verspreiding van het virus te beperken en de samenleving zoveel mogelijk open te houden. Door deze verplichting is op deze locaties extra inzet van ondersteunend personeel en materiaal nodig. De landelijke overheid stelt geld beschikbaar om organisaties te compenseren voor de extra kosten die zij hierdoor maken. De gemeente Loon op Zand stelt dit geld beschikbaar aan haar ondernemers, verenigingen, organisatoren en vrijwilligersorganisaties.

De gemeente Loon op Zand heeft voor dit doel € 89.812 van het rijk ontvangen. De gemeente stelt € 60.000 beschikbaar voor ondernemers. Als het beschikbare bedrag wordt overschreden, verdelen wij het beschikbare bedrag evenredig onder de aanvragers. Dit kan dus betekenen, dat bij toekenning niet alle door u opgegeven kosten worden vergoed.

Accordion item is ingeklapt

Alle Loonse organisaties in horeca, kunst en cultuur, sport en evenementen die op grond van de Wet publieke gezondheid tijdelijk verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren, komen in aanmerking voor een compensatie van de kosten.

Accordion item is ingeklapt

U kunt een compensatie aanvragen als:

 • De vestiging van uw organisatie in Loon op Zand is óf uw evenement plaatsvond in Loon op Zand.
 • U conform artikel 6:30 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 controle uitvoert op het coronatoegangsbewijs.
 • U kosten heeft gemaakt voor de uitvoering van de controle op het toegangsbewijs.
 • U deze extra kosten maakt in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.
 • U behoort tot de doelgroep (organisaties in de sectoren horeca, sport, evenementen, kunst en cultuur die volgens de Wet publieke gezondheid tijdelijk verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren)

Accordion item is ingeklapt

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u uw aanvraag tot en met 1 april 2022 mailen naar corona@loonopzand.nl. Vermeld als onderwerp ‘Aanvraag compensatie CTB-gelden’.

Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens:

 • Naam contactpersoon
 • Bedrijf/organisatie/vereniging
 • KvK-nummer (voeg een uittreksel van de Kamer van Koophandel (max. 1 maand oud) toe als bijlage)
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • Omschrijving reden aanvraag (concrete uitgave)
 • Bedrag kostenvergoeding inclusief BTW
 • Rekeningnummer + naam rekeninghouder (IBAN)
 • Minimaal éen factuur, loonoverzicht, en/of urenverantwoording van de gemaakte kosten. Als u bijvoorbeeld extern inhuurt, stuurt u een factuur mee. Maakt u extra loonkosten, dan voegt u de berekening toe waarbij u gebruik maakt van de rekentool (let op: facturen van derden betaalt u eerst zelf)

Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat de aangevraagde compensatie daadwerkelijk ingezet wordt voor de controle op de coronatoegangsbewijzen. In de aanvraag voegt u een onderbouwing toe van de kosten die u heeft gemaakt voor de controle van het coronatoegangsbewijs.

Beoordelen aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag na 1 april 2022 en laten u voor 29 april 2022 weten of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) compensatie van de kosten. Onvolledige aanvragen nemen wij niet in behandeling en vallen buiten beoordeling. Bij toekenning ontvangt u de compensatie in het tweede kwartaal van 2022 op het door u opgegeven bankrekeningnummer. Bij het indienen van uw compensatie-aanvraag verklaart u de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

 

Accordion item is ingeklapt

Vergoedbare kosten:

 • verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten én/of vergoedingen voor de inzet van (extra) vrijwilligers;
 • verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1; 
 • in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 • verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 5.

Niet vergoedbare kosten:

 • kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022;
 • kosten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het rijk, provincie en/of de gemeente is verstrekt.
 • kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Accordion item is ingeklapt

Als u compensatie aanvraagt, gaat u akkoord met de Landelijke Regelgeving rondom de controle van het coronatoegangsbewijs: 

 • Als uit controle blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt die van invloed is op de hoogte van de compensatie, wordt de compensatie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.
 • Als achteraf blijkt dat de compensatie voor andere activiteiten is ingezet, kan deze eveneens worden teruggevorderd. 

Ook kan terugvordering plaatsvinden als blijkt dat de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten niet (goed) wordt uitgevoerd.
 

Accordion item is ingeklapt

De regeling vindt u hier.

Accordion item is ingeklapt

Stuur een mailtje naar corona@loonopzand.nl of bel 0416 289 111 (M. Verstappen, adviseur Openbare orde en Veiligheid)